Organs Please (v1.01)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Eartheriň ilaty global çeşme krizisiniň bosagasynda. Gämi gämisini wagtynda gurup, adamzat üçin ýene bir mümkinçilik gazanyp bilersiňizmi? Tiz bol, bary-ýogy 30 gün galdy! Planeter togalagyndan çykmak üçin ölýänleri we konserwirlenen iýmitlere öwrülmegi, ýakylmagyna ýa-da zawodyň işgärleriniň biri hökmünde işe alynmagyna töwekgelçilik etmek isleýänleri ekrana çykaryň. Her ykbalyň peýdasy we zyýany barada jedel edilýär. Adamlary başga bir planetanyň ýagty geljegi üçin ýakyň we gaýtadan işläň! Garaňky gülkünçlik, däli hekaýa we toparlar, gyzykly zawod dolandyryşy (işgärleriň tölegleri, tötänleýin wakalar, otaglary gurmak we döwrebaplaşdyrmak - hemme zat ýerinde), gülkünç endikli oýun mehanikasy. Hatda myhmanlary çemçe bilen urup, mafiýa üçin karz ýygnap bilersiňiz.

Theeri gelende aýtsak, oýun dop. Düşünmek aňsat we oýnamak gyzykly. Bu, “Shelter” ýaly islendik oýnuň giňeldilen görnüşine meňzeýär, ýöne belli bir maksatly we “Kagyzlar, haýyş” bilen birleşdirilen sýu plotet bilen. Bir oýnuň esasy özenini birine düşündirmäge synanyşmak gaty kyn we belki-de, öz islegleriňize görä höküm ediler, ýöne bu sizi oýnamagyňyzdan saklamaly däldir. Synlardaky ýigit, iň takyk düşündiriş Düzgünleşdirişiň esasan başarnyklara esaslanýandygyny aýtdy, bu ýerde her derejä 1 ussatlyk alarsyňyz we lukmançylyk, mehanika, kompýuterler, gulplama we ş.m. ýaly häsiýet ussatlygyna ulanyp bilersiňiz. söweş ussatlygy, şular ýaly ownuk ýaraglar, uly ýaraglar, lazer, mellek we ş.m. ýa-da üçünji wariant bar, nokatlary jemläp, olary häsiýetiňize bökdäp we hakykatdanam şol derejelere maýa goýmak üçin sylag ýaly duýup bilersiňiz. içine girdi.

Munuň erbet tarapy, başarnyklary düzmek üçin başga statistika ýoklugy sebäpli, giç oýun üçin häsiýetiňizi bozmak howpy bar, şonuň üçin birneme umumy düşünjäni ulanmaly we ballaryňyzy häsiýet we söweş ukyplary arkaly paýlamaly. . Soraglar dürli-dürli, käbiri has gyzykly we gyzykly, beýlekileri adaty “bu zatlary” gowşurmak üçin has umumy. Özüňiziň başdan geçiren zyýanly täsirleriňiz sebäpli aýratyn bir häsiýet, ýöne özüňizi dünýäniň AVATARy ýaly duýmaýarsyňyz. Bu siziň oýun meýdançasy däl. Emma dünýäniň medeniýetleri we toparlary bilen ýaşamagy öwrenseňiz bolup biler.

SURATLAR

Organs Please (v1.01) Mugt göçürip almak

Organs Please (v1.01) Mugt göçürip almak

Organs Please (v1.01) Mugt göçürip almak

Organs Please (v1.01) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5-4590 или AMD FX 8350
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyOrgans Please (v1.01)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOrgans Please (v1.01) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz