Order of Battle World War II Red Steel-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sowet Soýuzynyň nukdaýnazaryndan Ikinji jahan urşuny öz içine alýan DLC üçlüginiň ikinjisi.

Gyzyl polat 1942-nji ýylyň ýanwarynda Sowet Soýuzynyň hüjümleri bilen, henizem Moskwadan uzakda däl. Güýçli rus gyşynda, 1942-nji ýylyň ýazynda tolkun ýene-de öwrülip başlaýança, nemes goşunynyň gykylygy sebäpli hüjümde galmaly bolarsyňyz.

Soň bolsa, geografiki aýratynlyklary sebäpli birneme üýtgeşik kynçylyk döredýän Krym frontyna azajyk aýlanarys.

1942-nji ýylyň tomsunda Wehrmaçt täze uly tomus hüjümini amala aşyrýar, netijede Stalingrad söweşine alyp barýar. Bu söweş Gyzyl polatda möhüm rol oýnaýar we oňa degişli dürli ösüşler 1942-nji ýylyň güýzünden 1943-nji ýylyň ýanwaryna çenli birnäçe senariýada görkezilýär.

Kampaniýanyň soňky tapgyrynda nemesler ýene-de Harkowda ýeňiş gazandy. Iň soňky ssenariýa oýnaýja, Kawkazyň Kuban sebitiniň üstünden köp sanly uçar bilen güýçli howa söweşinde Luftwaffe we ​​VVS - Sowet howa güýçleriniň çaknyşan Kuban howa söweşleri barada düşünje berýär.

Kampaniýa öňki Sowet Soýuzynyň “Red Star” gutarandan soň dowam edýär. Oýunçylar, täze DLC-ni tejribeli bölümler we öň açylmadyk serkerdeler we hünärmenler bilen oýnamak üçin Gyzyl Staryldyzda saklanan esasy goşunyny import edip bilerler.

Ssenariler

“Red Steel” -iň täze 16 senarisi bar, olaryň 14-si esasy kampaniýa ýolunda, ýene-de 2-si Stalingradda azajyk netije beren ýagdaýynda:

1. Staritsa, 1942-nji ýylyň ýanwary: Gyzyl Goşunyň yzygiderli hüjümleri Wehrmaçty Moskwa söweşinden soň hasam yza çekýär
2. Toropets - Hol Demýanskyň günortasynda hüjüm: 1942-nji ýylyň başynda birnäçe sowet gyş hüjümlerinden biri.
3. Parpaç dar söweşi: Sowet Soýuzynyň Kerç ýarym adasyna, Krym frontuna hüjümi
4. Kerçe yza çekilmek: oýunçy nemes hüjümlerinden goranmaly we Krymdan ewakuasiýa ugrunda işlemeli
5. Harkow 1942: Nemesler Günorta Russiýada uly sowet güýçlerini gabadylar we tomusda öňe gidişliklerini täzelemäge esas goýdular.
6. Woronezh: Sowet sowutly garşylyklaýyn hüjümini, şeýle hem “Case Blue” -iň başlangyç döwründe Woronez üçin söweşmegi şekillendirýär.
7. 1-nji Rýew hüjümi: Moskwada, Gyzyl Goşun 1942-nji ýylda Reýewi yzyna almak üçin birnäçe gymmat synanyşykdan birini başlady.
8. Stalingrad: Wolga şäherindäki şäher üçin ajy göreş, 1942-nji ýylyň güýzünde
9. Uran operasiýasy: 6-njy goşunyň gapdalynda rumyn goşunlaryny ýeňmek üçin batyrgaý hereket, Stalingrad jübüsini döredýär
10. Gyş tupany operasiýasy: oýunçy Stalingrad üçin nemes kömegini bes etmeli we Çir derýasynda rumyn goşunlaryny ýeňmeli.
11. Ostrogozhsk - Rossosh Hüjüm: Wengriýa we Italiýa güýçlerine garşy kiçijik Saturn operasiýasynyň soňky bölümi, 1943-nji ýylyň ýanwary
12. Malaýýa Zemlýa: Täze deňiz kenaryndaky Noworossiýskiň günortasynda sowet deňiz gonmagy
13. Harkow 1943: Wehrmaçt söweşde soňky gezek uly sowet düzümlerini gurşap alandan soň gaýtadan dikeldilýär.
14. Kuban howa söweşleri: Germaniýanyň täze ýerüsti hüjümleri bilen iki tarap hem 1943-nji ýylyň aprel aýynyň ortalarynda Kubanyň üstünde bolup geçen köpçülikleýin howa söweşinde çaknyşdy

Iki goşmaça ssenariýada, gabalan Leningrad şäherine hemişelik gury ýer koridoryny açmak maksady bilen Sowet Soýuzynyň Rhew Salientini ýok etmek üçin eden hüjümi we "Iskra" operasiýasy görkezilýär. Bu ýerdäki ýeňiş, oýunçyny esasy kampaniýa ýoluna goýýar.

Täze bölümler

Oýunçylar indi OT-34 ýalyn tanklaryny, T-70 çyra we KV-1 m1942 agyr tanklary, 45mm m 1942 AT ýaragyny we AT rolunda ulanyp boljak täze ZiS-3 meýdan ýaragyny satyn alyp bilerler. Howada gowulaşdyrylan Yak-9D we La-5F söweşijileri ýa-da Luftwaffe bilen yzygiderli hereket etmek üçin Il-2M ýa-da Pe-2FT taktiki bombaçylary gerek.

Enemyöne duşman täze enjamlary hem ýerleşdirýär: nemesler Panzer 38 G, Panzer IV G we Bf-110 G görnüşlerini kämilleşdirýärler. Olaryň rumyn ýaranlary R-2 tanklary we IAR-80 söweşijilerini ýerleşdirýärler, wengerler bolsa MAVAG Heya ady bilen Italiýanyň Reggiane 2000 söweşijisiniň göçürmesini ulanýarlar we Germaniýadan goşmaça enjamlar alýarlar.

T NEWZE Aýratynlyklar we buýruklar

Täze hünärler toplumy “Karz-kärende” kömeginiň täsirini görkezýär: ABŞ-da öndürilen uçarlary ýa-da ulag oýunçylaryny açmak üçin “Karz-kärende” programmasynyň birnäçe bölümini aýratyn işjeňleşdirip bilersiňiz. Beýleki saýlawlar, belli bir zarba goşunlary, soňra bolsa garawul goşunlary döredilende Gyzyl goşunyň ösüşini görkezýär.

Karz-kärende kömegi häzirki wagtda has uly rol oýnaýar, sebäbi oýunçy Iňlis harasat söweşijilerine we P-39 söweşijileri ýa-da B-25 bombaçylary ýaly ABŞ-da öndürilen birnäçe söweş uçaryna girip biler. Diňe bir Amerikan tanklary däl, eýsem ýük awtoulaglary hem köpelýär, şonuň üçin satyn almak gaty arzan bolar, ABŞ-nyň ýarym ýollary bolsa has gowy gorag hödürleýär, ýöne beýle giň ýaýran däldir.

Täze Sowet serkerdeleri hem goşuldy we belli bir maksatlara ýetmek bilen Gyzyl Staryldyzdan gelenleriň üstünde açylyp bilner.


 • Oýunyň ady: Söweş tertibi: Gyzyl polat
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1182190/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/order-of-battle-red-steel/result/
 • Reanrlar: Simulýasiýa, strategiýa
 • Işläp düzüjiler: Aýdymçylar
 • Neşirçi: Slitherine Ltd.
 • Çykan senesi: 23-nji aprel

Ikinji jahan urşy ordeni Gyzyl polat-PLAZA

SIZE: 1,62 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we aşakdaky DLC-ni öz içine alýar:

> Söweş tertibi: Irden Gün
> Söweş tertibi: ABŞ deňiz güýçleri
> Söweş tertibi: Gyş söweşi
> Söweş tertibi: ABŞ Pacificuwaş ummany
> Söweş tertibi: Günüň çykmagy
> Söweş tertibi: Blitskrieg
> Söweş tertibi: Kriegsmarine
> Söweş tertibi: Birma ýoly
> Söweş tertibi: Panzerkrieg
> Söweş tertibi: Gum tupany
> Söweş tertibi: Endsieg
> Söweş tertibi: Gyzyl ýyldyz
> Söweş tertibi: Gyzyl polat

Oýun diňe 64bit bolup, v8.4.1 täzelendi


SURATLAR

Order of Battle World War II Red Steel-PLAZA Mugt göçürip almak

Order of Battle World War II Red Steel-PLAZA Mugt göçürip almak

Order of Battle World War II Red Steel-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 8/10
 • Prosessor: Pentium 4 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 512 Mb DirectX 9 şeker modeli 2.0 wideo kartasy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär

Oýun nädip gurulmalyOrder of Battle World War II Red Steel-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunOrder of Battle World War II Red Steel-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz