Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Dünýäni ýatda saklamak neşiri öz içine alýar Orbital ok we oýnuň resmi gülläp ösýän ses ýazgysy. Mundan başga-da, “Assemble Entertainment” sadaka berýär Bu neşiriň girdejileriniň 10% -i, ummany plastmassalardan halas etmek üçin ösen tehnologiýalary ösdürýän "Ocean Cleanup" telekeçilik däl guramasyna.. Döredijiniň işini goldamak isleýänleriň hemmesi üçin bu iň oňat warianty Orbital ok hasam köp we şol bir wagtyň özünde gowy zat et.

Öldürmek. Öl. Üýtgeşiklik.

Orbital ok çalt geçýär 360 ° hereket ediji bilen gödek elementler, ähli hereketler tegelek görnüşde bolup geçýär. Dürli prosessual planetalaryň üsti bilen göreşiň we bedeniň üýtgemelerini, ussatlygy, kämilleşdiriş we agyr ýaraglary ulanyň.

TRIGGERFINGER LICKIN 'GOWY ROGUE-LITE HEREKETI

360 ° gaty gaýnadylan ýarag: Proýektler täze bir mümkinçilik berýän 360 ° derejeli nagyşda geçýärler deňi-taýy bolmadyk ýarag duýmak.

"Diňe bir gezeklik": Prosessual taýdan döredilen planetalar, duşmanlary, erbet eşek başlyklaryny, dürli ýaraglary we oýun üýtgeýän kämilleşdiriş kepilligini aňladýar endikli oýun.

Iň kanagatlandyryjy ediň uzak aralyga egrilen mergenler etdiňiz ýa-da partlama we bölek giper tüpeňiňiz bilen duşmanlar. Ora-da siz raketa atýanlardan has köpmi?

Çalt geçdi piksel stil-hereket: her ölüm hemişelik, ýöne dogrymy aýdaýyn, ölmek heziliň bir bölegidir.

ÖLÜM-ÖSÜŞ ÖSÜŞ Sistemi

Oýunda siňdiňizmi? Alada etme, seni ýapdyk! Her ölümden soň sarp edip bilersiňiz Nanobytes hemişelik almak kämilleşdirmek we başarnyklar.

Has ulurak Orta sumka ýa-da goşmaça Galkan biraz uzaga çekmelimi?

Ora-da işjeňleşdiriň Kombinasiýa ulgamyoýnuň depginini ep-esli ýokarlandyrmak we walýuta aşaklamalaryna we EXP-e belli bir köpeldiji almak.

Başlaýan ýaragyňyzy halamaýarsyňyzmy? Täze açyň has güýçli başyndan başlap, ar al.

Çäklendirilmedik FRAG-TASTIK GÖRNÜŞ

Biziň bilen öz ussatlyk agajymyzy guruň Dinamiki ussatlyk agaçlary! Ussatlygy güýçlendirmek we agaç her gezek oýnanyňyzda agaç üýtgese, akylly karar beriň.

"Bize ýarag, köp ýarag gerek". Has köp zady açyň, tapyň ýa-da satyn alyň 38 dürli ýarag, ýaragyň kämilleşdirilmegi we dürli güýçlendiriji perkler oýnamagyňyzy üýtgeder.

Gulpy aç dört dürli synp týuret göterýän inerener ýa-da ot bilen ýanýan Hellion ýaly, hersinde başga bir ussat agajy bar.

Gowy agyrydan lezzet alýan adammy? Gowy, sebäbi a Streak ulgamy bu, setiriňiz gutarýança, her tamamlanan ylgaw bilen oýny has kynlaşdyrar (başga-da birnäçe täsinlikler bilen bilelikde). Alada etme, ölmek üçin köp mümkinçilik bolar.

Kelläni partlaýan ses

Orbital Bullet aýratynlyklary a elektroniki ses ýazgysy düzen Juha Korpelainen we Niilo Takalainen. Köp ölseň, iň bolmanda käbir özüne çekiji sazlary diňläp bilersiň.

HARDER. Gowy. Çalt SHOOT-IER. Indi jemgyýetimize goşulyň!


 • Oýunyň ady: Orbital ok - 360 ° Rogue-lite
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1167680/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/orbital-bullet-–-the-360°-rogue-lite/result/
 • Reanr: Hereket, Indi
 • Öndüriji: TüsseStab
 • Neşirçi: Güýmenje, WhisperGames, Mayflower güýmenjesini ýygnaň
 • Ulanyjy reýtingi:🡹384 🡻54 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 21-nji marty

Orbital Bullet 360o Rogue Lite-TiNYiSO

SIZE: 489 MB


SURATLAR

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo E6320 (2 * 1866) ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: GeForce 7600 GS (512 MB) ýa-da şoňa deň
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Diller:Iňlis, nemes, ýapon, ýönekeýleşdirilen hytaý, rus, fransuz, italýan, ispan - ispan, koreý, polýak, portugal - Braziliýa, adaty hytaý


Oýun nädip gurulmalyOrbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunOrbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz