Opportunity A Sugar Baby Story

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mümkinçilik Şekerli çaga hekaýasyny mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Mümkinçilik: Şekerli çaga hekaýasy, giçki kapitalizmiň fonunda özüňizi täzeden gurmagyň we täzeden gurmagyň manysyny öwrenýän ýeňil çyzykly erotik kinetiki romandyr. Mümkinçilik: Şekerli çaga hekaýasy a ýeňil çyzykly Giçki kapitalizmiň fonunda özüňizi täzeden gurmagyň we täzeden gurmagyň manysyny öwrenýän erotik kinetiki roman. Iki ýaş çaga, doly iş güni, iki sany talyp karzy we her aý tölenmeli kärende, munuň geň däl müňýyllyk ýeke ene Elineaklin göreşýär! Ol tükeniksiz, stresli, aşa işleýär we has erbet: iki ýyldan gowrak wagt bäri işlemeýär! Sheöne köne dosty bilen täzeden baglanyşandan soň ýagdaý üýtgäp başlaýar, oňa geň galdyryjy teklip hödürleýär. Durmuş feodal: özüňiz

Dowam edýän söýgi, romantika we gazanç hekaýasynyň ilkinji baplary! Tölegli bolup biler tertibi gül başga bir zada? Söýgi jikme-jiklikleri bilen görkezilen aç-açan jyns sahnalaryndan lezzet alyň! Elineaklin dürli we gyzykly dostlar topary goşulýar! Rainagyşda kanji nyşanlarynyň kiçijik jikme-jiklikleri ýa-da dürli şiba itleri haýwanlara haýwan edip bilmek we olaryň gözlerinde şäher yşyklarynyň şöhle saçmagy maňa diýseň ýakymlydy. Haýwan itlere we pişiklere mümkinçilik berýän oýny ýeňip bilmersiňiz (pişikler kiçijik bolup, sizi ret edip biler!) Söweş meniň üçin gyzyklydy, käbirlerine "içgysgynç" bolup biljekdigini bilýärin, ýöne haladym. Gizlin bolup bilersiňiz ýa-da diňe ýanýan elementlere girip bilersiňiz ýa-da ýaýyňyzy belli bir söweş üçin ulanyp bilersiňiz. Ony garyşdyrdym, içgysgynçlykda hiç hili kynçylyk çekmedim.

 • Reanr
  • Ulular
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 7-nji marty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Opportunity A Sugar Baby Story Mugt göçürip almak

  Opportunity A Sugar Baby Story Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 we Has täze


 • Prosessor:

  Intel Core 4 Gen ýa-da tanyş


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyOpportunity A Sugar Baby Story

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOpportunity A Sugar Baby Story gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz