OnlyFap Simulator 2 (Uncensored)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Diňe “Fap Simulator 2” mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

DiňeFap Simulator 2, tötänleýin basýan uly ýaşly oýun meşhur sosial media. Baş gahrymanyň gazanmagyna kömek etmeli başlamak üçin ýeterlik pul akymlar döretmek. Her bir ýetilen maksadyňyzdan soň zenan baş gahryman bilen ajaýyp wideo bilen haýran galarsyňyz. “OnlyFap” akym hasabyňyzy biziň bilen başlaň baş gahryman! Kamera satyn aldy we siziň bilen işleşip başlandygyna gaty begenýär! Baş gahrymanymyz bilen diňe “OnlyFap” akym hasabyňyzy başlaň! Kamera satyn aldy we siziň bilen işleşip başlandygyna gaty begenýär! Bu jedelli bir mesele bolar, ýöne meniň pikirimçe, bu oýna çynlakaý çemeleşmeseňiz we hekaýa we gahrymanlar hakda köne gülkünç ýa-da a B-film. Siz lezzet alarsyňyz. ALTF4

Esasy zat, bu oýun ýerlere gidýär, ahyrynda keseki akula bökýär. Bu hekaýany ýigrenýän birine düşünip bilerin, esasanam “näzik” we “garaňky” bolmaga synanyşýar, ýöne meniň üçin oýun gaty synanyşýar welin, gülkünç. Nyşanlar gaty ýatdan çykmaýar we gepleşik opsiýalary manysyz. Bu oýunda birnäçe gapma-garşylyk we gepleşik agaçlary bar, ýöne olar hiç zat etmeýärler we hiç hili kyssa netijesi ýok. Hiç biriniň häsiýetlendirilmegine ýa-da soňuna hiç hili täsiri ýok we hakykatdanam hemmesini edip bilersiňiz esasy ugurlar möhüm bir zady düýbünden sypdyrmak isleseňiz.

 • Meşhur sosial media ýaly sazlamak
 • Ajaýyp basýan mehanika
 • Owadan zenan baş gahryman
 • Ajaýyp 3D animasiýa we wideo
 • Size basmak üçin dolandyryjylary işe alyň
 • Girdejini ýokarlandyrmak üçin täzelenmeleri açyň
 • Reanr
  • Tötänleýin
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 7-nji awgusty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  OnlyFap Simulator 2 (Uncensored) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  WIN8 / WIN10


 • Prosessor:

  1.2 GGs


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyOnlyFap Simulator 2 (Uncensored)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOnlyFap Simulator 2 (Uncensored) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz