One Step From Eden (v1.7.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Eremden bir ädim mugt göçürip alyň, güýçli paluba guruň, çybynlara jadygöýlik ediň, ösýän duşmanlary tapyň, tapyň oýun üýtgedýän eserler, dost edin ýa-da duşman tap, diňe Erem bagyna git.

Erem bagyndan bir ädim strategiki palta gurmak we real wagt hereketini gödek elementler bilen birleşdirýär, size rehimdarlyk ýoluny açmaga mümkinçilik berýär ýa-da weýran etmek. Uçarda güýçli jadygöýlik, ösýän duşmanlar bilen söweşmek we oýun üýtgedýän eserleri ýygnamak bilen ýeke ýa-da hyzmatdaş dostuňyz bilen söweşiň. Erem bagyna baryp bilersiňizmi ýa-da ýok edilmegiňiz ýakynmy? Strategiýanyň we real wagt hereketiniň garyndysyny başdan geçiriň. Palubaňyzy guruň we Erem bagyna barýan wagtyňyz ok dowzahynyň üsti bilen söweşiň. Bir aktýor 9 oýnalýan nyşan alternatiw ylgawlar bilen prosessual döredilen derejelerde hiç haçan şol bir ýagdaýy ýa-da netijäni iki gezek başdan geçirmezligiňizi üpjün edýär. Sakura Hime 2

Patholuňyzy saýlap, dürli zolaklara we ugurlara tarap öňe barýarsyňyz duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz bolýar we başlyk dürli ssenariýalarda söweşýär. Her ýeňilen başlykdan soň täze bir ssenariýa gelýär. On gezekden dokuzy, uly başlyk söweşi bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Dostuňyz bilen oýnamagy halaýanlar üçin köp oýunçy re modeimi hem bar, ýöne munuň diňe ýerli görnüşde elýeterlidigini aýtmak möhümdir. Erem bagyndan bir ädim gyzykly we dinamik, çaltlyk bilen ýerinden turýar we oýundaky her ýeňlişden soň, bu hakda has köp maglumat alyp bilersiňiz oýun oýnamak mehanikasy. Belki munuň üçin birneme wagt gerek bolar, ýöne bu asla erbet habar däl. Ondan soň täze jady we artefaktlar elýeterli bolar we maksatlary ýerine ýetirmek üçin has köp mümkinçilik döreder. Bu işde hatda bir ýa-da iki gülkünç pasha ýumurtgasy hem döredilip bilner. Söweşler gyzykly we dürli nokatlarda gaty ýokary geçer. Wagtal-wagtal täze bir zady synap görmek isleseňiz, oňa pursat berip bilersiňiz.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Atyş
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 26-njy marty
 • Neşirçi
  • “Maple Whispering Limited”

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  One Step From Eden (v1.7.0) Mugt göçürip almak

  One Step From Eden (v1.7.0) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo E6320 (2 * 1866) ýa-da şoňa deň


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyOne Step From Eden (v1.7.0)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOne Step From Eden (v1.7.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz