Once Upon a Jester

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Iň gowy dostlar Sok & Jester Korol göwherini ogurlamak üçin hilegär bir meýilnama düzýärler! Baş meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin improw teatr tomaşasyna başlamaly we beýleki hereketlerden, şol sanda garşydaşlary Hofnar & Bokdan ýokary bolmaly. Diňe patyşalygyň iň gowy tomaşasy bolmak, olary Patyşa köşgündäki Korol teatr tomaşaçylaryna çagyrar, bu ýerde patyşa gymmat bahaly daşlaryny saklaýar. Olar hyýaly bir patyşalykda uly başdan geçirmelere başlaýarlar, köp sanly gahrymanlar bilen duşuşýarlar, döredilen tomaşalary ýerine ýetirýärler we ýüreklerini aýdym aýdýarlar. Wayolda aýdym-saz teatrynyň erkinligini we şatlygyny bilgeşleýin açýarlar. Jübüt erbet ýollaryny üýtgedermi ýa-da baýamak üçin näme eder? Birnäçe tonna gyzykly gahrymanlar bilen tanyşyň we dostlaşyň - hemmesi doly sesli! Dostlukly Wendingo, köküni gözleýän agaç we birneme atlandyrmak üçin pesto.

Elmydama amatly Dorp şäheri, garaňky syrly Woudwoods we radio bilen gyzyklanýan Stad Siti ýaly el bilen ýasalan ýerlerde başdan geçirmeler wagty. Ajaýyp Bonte Avonddan ýene bir ajaýyp oýun! Örän owadan we amatly, ýöne hakyky bolýar. Jeza, tötänlik we garaňky gülkünç arasynda üýtgeýän degişmeler. Erbet öwrümli, söýgi we ýitgi hekaýasy bilen döredilen ajaýyp oýun, bularyň hemmesi aýdym-sazly ajaýyplyga öwrüldi! “Bonte Avond” -y yzarlamasaňyz, hakyky şadyýanlykdan doldurylan iň ýakymly şatlykdan doldurylan sazlary ýitirýärsiňiz. “Everybody Wham Wham” -yň döredijilerinden ýene bir gyzykly, özüne çekiji we aýdym-saz başdan geçirmesi. Bonte Avond diňe bir oýunlaryny we oýunçylar jemgyýetini ýüregine salmaýan ajaýyp topar. Döredijilerden beýle hakyky gatnaşygy seýrek alýarsyňyz.

Songshli aýdymlaryň subtitrleriniň bardygyny söýmek; Esasy işde dürli-dürli bolandygyny, ýogsam gaty gaýtalanjakdygyny söýmek. Öňki işleriniň muşdaklary üçin Pasha ýumurtgalaryny gowy görüň. Hilegärlik, bu oýna maşgala dostlukly bolmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde ululara-da “ýetişen” degişmeleri we gülküleri hödürleýär. Akym bulam-bujarlygy görmegi gowy görýärdi. Bu ýakymly oýun, ýöne gaty gysga boljak ýaly duýulýar. Sungat ajaýyp we saz hakykatdanam ajaýyp. Bir sagada golaý wagtdan soň hekaýa gyzykly bolup başlady, ýöne munuň meni dowam etdirmek üçin ýeterlikdigini ýa-da ýokdugyny bilemok. Sapar etmek üçin bary-ýogy 3 şäher bar we her şäherde diňe 3 gezek çykyş etmeli, çykyşdan başga-da köp zat etmeli däl. Çykyşlar hem gysga. Ses hereketi hemişe oýunda görkezilen tekst bilen gabat gelenok we atlaryň köpüsini aýtmak ýa-da düşünmek kyn. Bu özüne çekiji, ýöne hekaýanyň üsti bilen ýeke-täk ýoluna gaty üns berýär. Muny günortan soň arassalap bolar diýip garaşýaryn. Umuman aýdanyňda, gysga, ýakymly we gowy saz bilen bir zat isleseňiz, bu üýtgeşikligi hödürleýän ajaýyp oýun. Çykyşlar çylşyrymly däl we dowam edeniňizde has köp açarsyňyz. Bitarap gözden geçirmegi goýup bilerin, ýöne haýsydyr bir kemçilik ýoklugy sebäpli, başam barmagymy bererin.

SURATLAR

Once Upon a Jester Mugt göçürip almak

Once Upon a Jester Mugt göçürip almak

Once Upon a Jester Mugt göçürip almak

Once Upon a Jester Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 7, 8, 8.1, 10
 • Prosessor: Iki ýadro +
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 520 ýa-da ýokary / AMD Radeon R3 ýa-da has ýokary
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Ses kartasy: N / A
 • Oýun nädip gurulmalyOnce Upon a Jester

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOnce Upon a Jester gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz