OmniBus

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Buddy Cops, LLC

Neşirçi: Devolver Digital

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 26-njy maýy

Reanr: Racingaryş, Hereket, Başdan geçirmeler, Tötänleýin, Simulýasiýa

“OmniBus”, ýönekeý adam aňyna düşünip bolmajak sebäplere görä saklanyp bilmeýän ýa-da haýallap bilmeýän älemdäki iň güýçli awtobus hakda iň soňky gen fizika oýny. “OmniBus” raýatlaryň islegi boýunça tabşyryklary ýerine ýetirmeli, sebäbi tizligi howpsuz däl tizlige çenli ýokarlanýar we kellesine ýa-da gapdalyna gonmazdan. “OmniBus” sürüjileri, maksatlara ýetmek, ýokary bal gazanmak we umumy bilim almak üçin dört oýunçy üçin geň missiýa re, imini, tolgundyryjy hile we köp oýunçy re modeimini saýlar.

Çuňňur duýgy: Taryhyň dowamynda adam bulam-bujarlyk we başagaýlyk döwründe asylly awtobusa ýüz tutup, parahatçylygy, abadançylygy we birnäçe sagatlap işleýän wagtynda hyzmat edýänlere rahatlyk getirdi. Jyn awtobuslaryny öldüriň, mekgejöwen ýygnaň we kosmonawtlary hakyky OmniBus boljakdygyny öňünden aýdylyşy ýaly toýa äkidiň. Şeýle hem, gök binalaryň depesinde futbol meýdançasy bar.

Köp oýunçy Derbi tertibi: Sürüjileriň biri-birine garşy ýokary derejeli hile ýa-da awtobus ammaryndaky dartgynlygy ýokarlandyrjakdygyna ynanýan wisseral ölüm re modeiminde tertipsiz mugt köp sanly oýunçy re modeimine geçiň.

Mugt oýnamak hile tertibi: Iň gowy görýän awtobusyňyzy saýlaň we ajaýyp ýokary bal gazanmak we lider tagtalarynda dostlaryňyza, maşgalaňyza we beýleki OmniBus sürüjilerine täsir etmek üçin ynanyp bolmajak böküşleri, öwrümleri we öwrümleri çekiň.

Hemmesini kesmek: “OmniBus” grafika we ses effektlerinden başlap, fizika we opsiýalar menýusyna çenli iň gowusydyr. Bu gelejek. Bu OmniBus.

SURATLAR

OmniBus Mugt göçürip almak

OmniBus Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows Vista ýa-da soňraky
  • Prosessor: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo ýa-da has gowusy
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Saklanylýan ýer: 200 MB boş ýer
  • Goşmaça bellikler: Hökümet dolandyryş awtobusyndan çykmak üçin ygtyýarnama berdi.


Oýun nädip gurulmalyOmniBus

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunOmniBus gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz