OESE (v6.0.3)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Alek Smit, Dane Winn

Neşirçi: Milo oýunlary

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 14-nji iýuny

Reanr: Simulýasiýa, halas bolmak

OESE kiçijik gämiňiz hakda, täze jaý tapmak üçin mümkin boldugyça ýaşamaga synanyşýan kosmosda ýeke gezelenç edýär. Syýahatda kararyňyza baglylykda dürli netijeler bilen dürli duşuşyklara duş gelýärsiňiz. Özüňizi asuda duýýan bolsaňyz, passiw çemeleşmäni synap bilersiňiz, haýsydyr bir täsinlik bilen aragatnaşyk gurup ýa-da söwda edip bilersiňiz, ýa-da doly hüjüm edip, güýjüni ogurlamak üçin raketa atyp bilersiňiz!

OESE kararlar we netijeler barada.

Aýratynlyklary

Oýun gaty rahatlandyryjy we öwrümli bolup, wagtyňyzy almaga we kosmos syýahatyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär (ýa-da güýjüňiz pes bolsa howsala düşýär.) Eger ofisde ýa-da synp otagynda bolsaňyz we şol uzak günleriň biri bolsa hiç haçan gutarmajak ýaly, işiňi dowam etdireniňde gözegçilik etmek üçin azajyk gäminiň bolmagy gaty gowy zat.

Esasy aýratynlyklar:

 • Dürli netijeler bilen 100-den gowrak dürli duşuşyk.
 • Seni söýjek we ýoluňda size kömek etjek 7 ýaryş we 4 topar.
 • Seni ýigrenjek we sizi öldürmek üçin köp aw awlaýan 7 ýaryş we 4 topar.
 • Oýun üstünliklerinde 20
 • Ajaýyp piksel sungaty we özboluşly ses ýazgysy.
 • Gowy görünmek üçin özleşdirilip bilinýän gämi.
 • Ocer titremesiz Nox Kublaryň hemme ýerde ýakyn wagtda boljak heläkçiligi.
 • Siziň bilen ýoldaş bolmak üçin dost ýoldaş.

SURATLAR

OESE (v6.0.3) Mugt göçürip almak

OESE (v6.0.3) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7, 8 ýa-da 10
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: 128MB
 • Saklanylýan ýer: 50 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: 1280 x 720 ukyply monitor

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7, 8 ýa-da 10
 • Prosessor: 2GHz +
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 512MB
 • Saklanylýan ýer: 50 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyOESE (v6.0.3)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunOESE (v6.0.3) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz