NYKRA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

NYKRA bilen beýan edilýän platforma piksel oýun enigma we RPG mehanikasy hemişe çökýän hakykata öwrüldi. Keu ady bilen 7 dürli planetanyň üstünden syýahat edýärsiňiz, öňüňizdäki hakykatyň çylşyrymly bulaşyklygyny açýarsyňyz. Ienöne keseki edebiýaty okaýarkaňyz, uzak wagtlap ýitirilen gadymy harabalyklary tapyp, pikirleriňizi galaktikanyň nätanyş dillerine öwreneniňizde, “gara wirus” adamlaryň garaşýan zadyňyz bolmazlygyndan gorkup başlaýarsyňyz. Bu oýun şeýle bir owadan sungat işi. 8 ýyllap äleme goýlan hyjuwyň we işiň arassa toplanmagy. NYKRA meniň ýüregimde aýratyn orun tutýar. Gameyllar boýy bu oýun jemgyýetiniň üsti bilen köp dostlar tapdym we bu oýnuň janlanmagyna tomaşa etmek meni oýnuň ösüşine itergi berdi. Bu ýerde Dev-i tanaýanlygym sebäpli we bu taslamany şunça wagt bäri yzarlaýandygym üçin ikitaraplaýyn bolup bilerin, ýöne- Meüregimden eşidiň: Bu sözüň manysy meniň iň uly wideo oýunlarymyň biri Hiç haçan oýnamadyk.

ENDESGA-ny yzarlaýaryn/ NYKRA-nyň ösüşi üçin twitterde EDG. Olar üçin NYKRA-ny gutaryp, goýberilen senesi şeýle bir ýaramaz täsir edip, Earther ýüzünde dowzah boldy, ony terapewt bilen bilelikde getirdiler. Netijede, NYKRA birneme sähelçe bulaşyklyk hökmünde gijikdirilenden soň çykdy. Ahyry boldy/ käbir beýleki synlaryň habar berşi ýaly kepillendirilen heläkçiligiň arkasynda gulplanýar. Elbetde, wagtymy göz öňünde tutanymda, oýna düýbünden girmedim, bu NYKRA-nyň alyp, derrew taşlan zadymdyr öýdemok (men henizem NYKRA oýnanymda, hatda kollej okuwçysy) Indi elim döwüldi.

SURATLAR

NYKRA Mugt göçürip almak

NYKRA Mugt göçürip almak

NYKRA Mugt göçürip almak

NYKRA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5 we ondan ýokary
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Endokary derejeli Iris Integrirlenen ýa-da pes derejeli GPU kartoçkasy
 • Saklamak: 400 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyNYKRA

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNYKRA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz