Nobody – The Turnaround (v10011)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hiç kim - “Turnaround” mugt göçürip almak (v10011) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Onlyekeje bar gahrymançylyk dünýäde: dünýäni bolşy ýaly görmek we ony söýmek. Hiç kim - öwrüm häzirki hakykatymyza meňzeş paralel dünýäde bolup geçýär. Hekaýa häzirki döwürde ýüze çykýar metropol, ýöne bilşiňiz ýaly beton jeňňel däl. Bu hakyky durmuşyň bolup geçýän ösüşi, has az özüne çekiji ýerleri hakda. “Sen” adaty biriHiç kim"Bu dünýäde. Sizde tapawutly maşgala derejesi, saýlama bilim ýa-da ömrüňizde bir gezek işiňiz ýok mümkinçilikler. Şeýle-de bolsa, zähmet we tutanýerlilik bilen ahyrsoňy kynçylyklaryňyzdan dynyp, bu real jemgyýetde ýol açyp bilersiňiz.

Ulgam bilen rekonstruksiýa Saglyk we duýgular ýaly mümkin bolan fiziki ýagdaýyňyzdan, Hiç kim - “Turnaround” adamyň iş we ýaşaýyş ýagdaýlaryny takyk görkezmegi maksat edinýär. Dürli sebäpli şikes ýetip, hassa bolup ýa-da ruhdan düşüp bilersiňiz garaşylmadyk durmuşdaky tötänleýin wakalar. Hemme zady deňleşdirmek we çalyşmak möhümdir. Zähmet çekiň we üstünlik gazanmak üçin başlangyç esasy işlerden başlap, belli bir zady talap edýän ökde zähmete çenli okuw, bu ýerde hiç kim - “Turnaround” -da dürli hünärleri başdan geçirip bilersiňiz. Kerpiç bilen örtmek, paýlamak bilen başlap bilersiňiz listowkalarýa-da poçta ibermek. Etmeli zadyňyz, köp işlemek, karýera ýoluňyzy döretmek we ahyrynda arzuw edýän işiňizi goramak. Bir topar edip bilersiňiz tans edýär basketbol meýdançasyndaky aýallar bilen, garry adam bilen hytaý küşt oýnaň.

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 17-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 (64-Bit)


 • Prosessor:

  i7-7700k 4.2 GGs 4 ýadro


 • Ram:

  16 GB


 • Grafika:

  Nvidia GPU GeForce GTX 1660 6GB


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  14 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyNobody – The Turnaround (v10011)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNobody – The Turnaround (v10011) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz