No Mans Sky Synthesis-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Klassiki ylmy-fantastika bilen söýýän başdan geçirmelerimiz we hyýallarymyz bilen ylhamlanan “Hiç bir asman” size täsin planetalar we ýaşaýyş görnüşleri bilen doldurylan, hemişelik howp we hereket bilen gyzyklanmak üçin galaktika hödürleýär.

“Adam asmanynda” her ýyldyz uzak günüň şöhlesidir, hersi durmuşdan doldurylan planetalar tarapyndan aýlanýar we islänleriňize baryp bilersiňiz. Çuň giňişlikden planetalaryň ýüzüne rahatlyk bilen uçuň, ýükleme ekranlary we çägi ýok. Prosessual taýdan döredilen bu çäksiz älemde, başga oýunçylaryň görmedik ýerlerini we jandarlaryny taparsyňyz - belki mundan beýläk bolmaz.

Indi…

Işe başlany bäri 7 esasy täzelenme bilen oýnaň: Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, NEXT, Abys, Visions we 2.0 BEYOND täzelenmesi.

Aloneeke-täk ýa-da dostlaryňyz bilen öwrenmäge, söwda etmäge, söweşmäge we ýaşamaga mümkinçilik berýän umumy älemiň merkezine epiki syýahat garaşýar.

Epiki syýahata başlaň

Galaktikanyň merkezinde, kosmosyň hakyky tebigatyny öwrenmek üçin sizi özüne tarap ýola düşüp bolmajak impuls ýerleşýär. Emma, ​​duşmançylykly jandarlar we gazaply garakçylar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ölümiň gymmat düşjekdigini bilersiňiz we halas bolmak gämiňizi, ýaragyňyzy we kostýumyňyzy nädip ýokarlandyrjakdygyňyza bagly bolar.

Öz ykbalyňy tap

“Hiç kimiň asmany” arkaly syýahatyňyz size bagly. Ejizleri awlap, baýlyklaryny alyp ýa-da bereketleri üçin garakçylary alyp, söweşiji bolarsyňyzmy? Gämiňizi tizlik we ýarag üçin täzeleseňiz, güýç size degişlidir.

Ora-da söwdagärmi? Forgottenatdan çykarylan dünýälerde baý çeşmeleri tapyň we iň ýokary bahadan peýdalanyň. Moreük giňişligine has köp maýa goýuň we uly sogap gazanarsyňyz.

Perhapsa-da gözlegçi? Belli serhetden geçip, hiç kimiň görmedik ýerlerini we zatlaryny tapyň. Has uzak bökmek üçin hereketlendirijileriňizi täzeläň we seresaplylary öldürjek zäherli şertlerde ýaşamak üçin kostýumyňyzy güýçlendiriň.

Syýahatyňyzy paýlaşyň

Galaktika janly we dem alýan ýerdir. Söwda kerwenleri ýyldyzlaryň arasynda syýahat edýärler, toparlar territoriýa ugrunda göreşýärler, garakçylar seresap bolýarlar we polisiýa hemişe gözegçilik edýär. Beýleki oýunçylaryň hemmesi şol bir galaktikada ýaşaýar we açyşlaryňyzy belli giňişligi öz içine alýan kartada paýlaşmagy saýlap bilersiňiz. Belki, hereketleriniň netijelerini özüňizem görersiňiz ...


 • Oýunyň ady: Adamyň asmany ýok
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/275850/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/no-mans-sky/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler
 • Işläp düzüjiler: Salam Oýunlar
 • Neşirçi: Salam Oýunlar
 • Çykan senesi: 12 Awgust 2016

“Mans Sky” sintezi ýok

SIZE: 8.35 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we v2.21 täzelendi

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

No Mans Sky Synthesis-CODEX Mugt göçürip almak

No Mans Sky Synthesis-CODEX Mugt göçürip almak

No Mans Sky Synthesis-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bitli wersiýalar)
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: nVidia GTX 480, AMD Radeon 7870
 • Saklama: 10 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyNo Mans Sky Synthesis-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunNo Mans Sky Synthesis-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz