No Longer Home v1.3.2-rG

LINKLERI OWüklemäge gidiňBo we Ao uniwersiteti gutarýarlar we bir ýyl bile ýaşan kwartirasyny terk etmäge taýynlanýar. Wiza çäklendirmeleri sebäpli Ao Bo-ny Angliýada goýup, Japanaponiýa dolanmaga mejbur bolýar. Okuwdan soňky durmuşdan lapykeç bolup, ol ýerde islemeýän hökümet tarapyndan bir gyra çekildi, ikisi-de nämälim geljegi barada düşünmäge synanyşýarlar. Günorta London kwartirasynyň aşagynda bolsa bir zat ösýär…Imateakyn kwartirada aýlanyp, Bo we Ao-nyň gündelik zatlaryny gözden geçiriň. “BBQ” -lere eýe boluň, wideo oýunlaryny oýnaň we diňe düşekde gürleşip gijä galyň. Iki sany okuwçy, ikili däl okuwçylaryň we olaryň dostlarynyň gündelik işlerini we gepleşiklerini yzarlaň. Köp gözli, haýwan ýaly täze ýoldaş Lu bilen tanyşyň.Uniwersitetden soň döredijiler hem edil şonuň ýaly mejbur edilip, bilelikde bir oýnuň üstünde aragatnaşyk saklamak kararyna gelende, “Longer Home” dünýä inmedi. Ösüş jübüti Hana we Cel bu taslamany hoşlaşmak bilen gelen duýgulary öwrenmegiň we beýan etmegiň usuly hökmünde saýladylar.
 • Oýunyň ady: Indi öý ýok
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/en/game/no_longer_home
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/no-longer-home/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, nokat we basmak, Gözleg
 • Öndüriji: Humble Grove, Hana Li, Sel Deýwison, Adrienne Lombardo, Eli Raýnsberi
 • Neşirçi: Fellowoldaş syýahatçy
 • Ulanyjy reýtingi: 1 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 2-si
 • Çykan senesi:2021-nji ýylyň 30-njy iýuly

Uzak öý ýok ​​v1.3.2-rG

SIZE: 384 MB


SURATLAR

No Longer Home v1.3.2-rG Mugt göçürip almak

No Longer Home v1.3.2-rG Mugt göçürip almak

No Longer Home v1.3.2-rG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 7 SP1
 • Prosessor: Intel i3 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 11 gabat gelýän GPU
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses: Nauşnik maslahat berilýär
 • Beýlekiler: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy gerek

 • DILLER:

 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Iňlis → tekst
 • Japaneseaponça

 • Oýun nädip gurulmalyNo Longer Home v1.3.2-rG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNo Longer Home v1.3.2-rG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz