Nitro Racers INTERNAL-FCKDRM

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Nitro Racers” -iň 30 sany ajaýyp ýolundan iň gyzgyn superkarlary sürüň! Süýnüp barýan buzuň üstünde süýşmek, palçyk palçykdan şygar, ýanýan asfaltyň üstünde ýanmak we başga-da köp zatlar! Partlaýjy-ajaýyp netijeler bilen beýleki awtoulaglary diwarlara ibereniňizde, rehimsiz paketden geçiň!

Has gowy tekerleri, has çalt hereketlendirijileri, has takyk tormozlary we has çalt çukur ekipa .laryny satyn almak üçin ýaryşlarda gazanan puluňyz bilen oýun dükanyna giriň.

Asfalt has ýakynlaşmak isleýärsiňizmi? Has jikme-jik we gyzykly tejribe almak üçin ýakyn tertipde sürüň.

“Nitro Racers” -de garşydaşlaryňyzy haýallatmak üçin daşky gurşawy we öz-özüňiz döreden çaknyşyklary ulananyňyzda ullakan rampalardan we berk köprüleriň aşagyndan uçuň. Bäsleşige hereketsiz täsir edeniňizden soň, awtoulagyňyzyň daşky görnüşini we işleýşini gowulandyrmak üçin çukur dörediň.

 • Dürli kynçylyklary öz içine alýan 30 ajaýyp ýol
 • Acesaryş ýollarynda rampalar, köprüler, tuneller we ýanmak üçin köp sanly ýer bar
 • Garşydaşlaryňyzyň ulaglaryna we özüňize zyýan ýetiriň
 • Raryşlardan gazanan puluňyz bilen oýun dükanynda has gowy awtoulag we topar dörediň
 • “Closeakyn tertip” oýunçylara has jikme-jik görmäge we has gyzykly duýmaga mümkinçilik berýär
 • Çaknyşyklary we gysga ýollary döretmek arkaly ýol gurşawyny peýdalanyň
 • Awtoulaglaryňyzy bejermek we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ýaryşlarda çukur ýasaýyň

  Asyl torda köp oýnaýjy reesimler bar, ýöne bu atyň ýaşy sebäpli bu neşir üçin resmi taýdan goldanylmaýar.


 • Oýunyň ady: Nitro Racers
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/2067150/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/nitro-racers/result/
 • Reanr: Acingaryş
 • Öndüriji: Torc interaktiw
 • Neşirçi: Ziggurat
 • Ulanyjy reýtingi:🡹1 🡻0 1 ulanyjy syn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry

Nitro Racers INTERNAL-FCKDRM

SIZE: 718 MB


SURATLAR

Nitro Racers INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Nitro Racers INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Nitro Racers INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Nitro Racers INTERNAL-FCKDRM Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7/8/10
 • Prosessor: Pentium 4 ýa-da has soňraky
 • Grafika: WDDM 1.0 ýa-da has ýokary draýwerli DirectX 9 grafiki enjam
 • Goşmaça bellikler ↓: DOSBox bilen işleýär

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyNitro Racers INTERNAL-FCKDRM

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunNitro Racers INTERNAL-FCKDRM gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz