Nine Noir Lives (v1.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Dokuz Noir mugt göçürip alýar Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg iň täze ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen Köp oýunçy

Aýaklaryňyzy uzadyň, arassalaň pyçaklarwe dokuz Noir durmuşyna çümüň. Gülkünç, däli keşplerden we gyzykly ýerlerden doly “nokat-ýalaňaç” komediýa-noir başdan geçirmesinden lezzet alyň. Çözüň kyn bulgurlar we ölmez-ýitmez soraga jogap: bu şäherdäki ganhorlugy çözmek üçin näçe zady ýalamaly? “Duruň - Knitti Kitty klubyny aýtdyňyzmy? Hemme ýerde jenaýatçylar dur? " “Tabbi, hemmesi däl. Käbirleriniň ... garaňky ýollardan, duralgalarda ýerleşýän uly boş ammarlardan we ş.m. Meow Meow-a hoş geldiňiz Furrington, pişikleriň paýtagty, dünýädäki iň uly ýüplük topy ... we jenaýat merkezi. Siz “Cuddles Nutterbutter”, şahsyýet sülçi we adaty ölçegli iki penjäniň eýesi, lukman şeýle diýdi. Polisiýa başlygy üçin iň soňky minutda kazyýet işini açmaga razy bolansoň.

Siz we bagtly kömekçiňiz özüňizi tapýarsyňyz derňeýär Montameeuws we Katuletler, şäheriň iň güýçli iki jenaýat maşgalasynyň arasyndaky seresaply deňagramlylygy bozmak howpy. Çukurlaryň hemmesini ulanmaly bolar ussatlygy Ol, şeýle hem, ortaça penjelerinden hökman däl-de, ýüregine urmak, ýalamak we gürleşmegi öwrendi. syr... käbir howply pişikler meseläni öz penjelerine almak kararyna gelmezden ozal. Düşündirmek üçin, adaty ölçegli. “Silvernode” studiýasy iki adamdan ybarat topar we “Nine Noir Lives” nokat-basmak üçin söýgi hatymyzdyr başdan geçirmeler oýunlary. Olary onlarça ýyl bäri oýnaýarys we olary gowy görýäris - şonuň üçinem birini ýasaýarys. Biziňki halaýan öň gelen zatlaryň elementleri, çuňňur gyzykly bir zat bilen garyşmagy umyt edýäris.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 7-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  7, 8, 10 ýeňiň


 • Prosessor:

  2.6 GGs goşa ýadro protsessor


 • Ram:

  3 GB


 • Grafika:

  ATI Radeon HD 4500 seriýasy, Geforce 9400 GT ýa-da has ýokary


 • DirectX:

  9.0c wersiýasy


 • Saklama:

  5000 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyNine Noir Lives (v1.0)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNine Noir Lives (v1.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz