Nightmare Of Decay (v1.14)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Çüýremegiň gijeki düýşi Mugt göçürip almak, ilkinji adamyň elhençligi Zombiler, psihotik kultistler we beýleki elhençlikler bilen doldurylan gijeki durmuşda döredilen oýun.

Gaçjak bolanyňyzda diri galmak üçin gazaply söweşde dürli ýaraglaryň köpüsini ulanyň Çüýremegiň düýşi. Bir gije ýatanyňyzdan soň, zombi, psihotik kultistler we başga-da köp elhençlik bilen gurşalan manorda galanlygyňyzy gördüňiz. Miwe Ninja VR

Assortimentini ulanmaly dürli ýaraglar Gijeki düýşden gaçjak bolanyňyzda diri galmak üçin gazaply göreşde çäkli çeşmeler ... ýa-da synanyşyp ölmek. Giňişleýin köp derejeli manora göz aýlaň we öwreniň. Duşmanlaryň dürli görnüşlerine garşy göreş, zombi we ýarag ýaly söweş kultistleri gözlemek. Çäklendirilen ok we çeşmeler has kyn ýaşamak tejribesini höweslendirýär.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 3-nji maýy
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Nightmare Of Decay (v1.14) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8.1


 • Prosessor:

  Intel i7-4790


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyNightmare Of Decay (v1.14)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNightmare Of Decay (v1.14) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz