NightCry

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: udealaňaç ýasaýjy

Neşirçi: Oýun

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 28-nji marty

Reanr: Enigma, nokat we basmak, elhençlik, tötänleýin, halas bolmak, başdan geçirmeler

Köşeşdiriji gezelenç, garaşylmadyk elhençlik.

Lýuks kruiz gämisinde hoş geldiňiz, wagtyňyzy bu seýrek pursatdan lezzet alýarsyňyz.

Theöne agşamyň iň ýokary derejesinde, adam öldürmek ýaly bir zat däl. Myhmanlar biri-birinden şübhelenip başlanda, haýsy ugra ýüzlenmelidigini bilmän, aljyraňňylyk bilen gäminiň töweregine günäkärlenýär.

Gijäniň düşmegi we gäminiň içinden bir ses eşidilende, hakyky düýş görmek başlaýar.

Jogaplary gözläň we özüňizi we başgalary düşündirip bilmeýän terrorçylykdan halas ediň.

“NightCry” 3D nokat we basmak başdan geçirmeler oýny. Häsiýetiňizi üýtgetmek we gämini gözlemek üçin basyň. Obýektleri saýlap, olar bilen täsir ediň. Hemmesini üns bilen barlaýandygyňyza göz ýetiriň, sebäbi size zerur maglumatlary tapmak aňsat bolman biler.

Searchöne gözlemek siziň etjek zadyňyz däl. Gözläniňizde awlanarsyňyz we gaýçy Walker size geler.

Gözleg tertibinde, gözleýän jogaplaryňyz üçin kruiz gämisini öwreniň. Häzirki wagtda gämini agyrlaşdyrýan, bulgurlary çözýän we howpsuzlyga alyp barjak ýoly gözleýän geň we köplenç elhenç wakalar barada öwreniň.

Beöne duýduryş beriň, gäminiň syrlaryny gözlemek size kynçylyk döreder we diri galmagyň ýeke-täk usulydyr.

Ylgaň, gizläň we geler, sebäbi dymyň, belki bu ýakyn güýçüň hakyky elhençligini öwrenmek üçin uzak ýaşarsyňyz.

Häzirki ulgam talaplarynyň wagtlaýyn bolandygyny maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

SURATLAR

NightCry Mugt göçürip almak

NightCry Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7/8/10
  • Prosessor: Intel goşa ýadro 2.4 GGs ýa-da AMD goşa ýadroly atlon 2,5 GGs
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce 8800GT ýa-da AMD Radeon HD 3830 ýa-da Intel HD Graphics 4000, 512 MB VRAM
  • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyNightCry

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunNightCry gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz