Never Alone Arctic Collection

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Oneokarky oýunlar

Neşir ediji: E-Line Media

Çykan senesi:

Reanr: Başdan geçirmeler, enigma

Arktika ýygyndysy asyl oýny öz içine alýar; 'Hiç haçan ýeke däl: Foxtales' DLC täze hekaýa we üç goşmaça derejäni öz içine alýar; we oýnuň asyl ses ýazgysy.

Nuna bilen Foksyň epiki syýahatyny başdan geçiriň, bilýän zatlarynyň hemmesiniň ýaşamagyna howp salýan baky tupanyň çeşmesini gözlänlerinde.

Hiç haçan ýeke däl, Alýaskanyň ýerli ilaty Iñupiat bilen bilelikde döredilen atmosfera enigma platformasy, nesilleriň arasynda paýlaşylýan adaty hekaýadan alnan.

Doňdurylan tundradan geçip, dönük buz buzlaryndan böküp, suwasty gowaklardan ýüzüp, geň we tanyş duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda iki gahrymany ýeke oýunçy re modeiminde görkeziň ýa-da dostuňyz bilen bilelikde oýnaň.

2015-nji ýylyň BAFTA oýunlary baýraklarynda 75-den gowrak “2014-iň iň gowy” sanawynda we “Iň oňat ilkinji oýun”, şeýle hem “Yearylyň oýny” we “Üýtgeşik oýunlar” oýunlarynda 2015-nji ýylyň 40-a golaý Alýaskada ýaşaýan “Iň oňat täsir” sanawynda ýeňiji. ýaşulular, kyssaçylar we jemgyýetiň agzalary oýnuň taýýarlanmagyna goşant goşdular.

Haýran galdyryjy gurşawy öwrenersiňiz, gahrymançylykly işleri ýerine ýetirersiňiz we Iñupiaq hekaýalaryndan rowaýat gahrymanlary bilen tanyşarsyňyz - bularyň hemmesini ussat kyssaçy Iupup dilinde gürleýär.

Nuna we Fox ýaly oýnaň - Islegiňizde üstünlik gazanmak üçin her bir gahrymanyň özboluşly başarnyklaryna bil baglaýan wagtyňyz, bir düwmäni basyp islendik wagt iki ýoldaşyň arasynda geçiň ýa-da ýerli hyzmatdaşlyk re modeiminde bilelikde oýnaň. Nuna merdiwanlara we arkanlara çykyp, agyr päsgelçilikleri herekete getirip we bulgurlary çözmek üçin bola nyşana atyp biler. Tilki, Nunanyň ýetip bilmeýän kiçijik ýerlerine sygyp, diwarlary ýykyp, beýik belentliklere böküp biler.

Arktikanyň ýowuz dünýäsine batyrgaý - Taşlanan kenarýaka obasynyň durnuksyz gurluşlarynyň aşagyna, üstünden geçiň. Täsin, doňan tokaýyň asuda ümsümlerini öwreniň. Baky tupanyň güýçli şemallaryna batyrgaý. Diňe “Ruhlara kömek” kömegi bilen Nuna we Foks diri galmak mümkin däl ýaly ýurtda ýaşamak mümkinçiligine eýe bolar.

SURATLAR

Never Alone Arctic Collection Mugt göçürip almak

Never Alone Arctic Collection Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • Ulgam: Windows 7/8/10
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.2GHz ýa-da AMD Athlon 64 X2 5600+ @ 2.8 GHz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: GeForce 240 GT ýa-da Radeon HD 6570
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 3 GB boş ýer
 • Beýlekiler: ýerli hyzmatdaşlyk üçin zerur Xbox 360 ýa-da şoňa meňzeş oýun oýny

Maslahat berilýär:

 • Ulgam: Windows 7/8/10
 • Prosessor: Prosessor: Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.8 GHz ýa-da AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 650 Ti ýa-da Radeon HD 7790
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 3 GB boş ýer
 • Beýlekiler: Xbox 360 gözegçilik ediji ýa-da şoňa meňzeş maslahat berilýär


Oýun nädip gurulmalyNever Alone Arctic Collection

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunNever Alone Arctic Collection gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz