Nevedomo-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Nevedomo, Zetlex robotly dinamiki arena.
Geljek. Iki söweşiji topar Raketalar we oklar, dünýä baýlyklaryny ele almak üçin Texer Force Corporation korporasiýasynyň ýolbaşçylygynda ölümli ýaryşlara gatnaşýarlar. Gowy söweşiň!

Weaponsaragyň 4 görnüşi: Dexgun, Ballgun, Roketgun, Grenader

Derejeler
Çelekler
100 duşmany öldüriň
Gara deşik
5 sary barreli 400 sekuntda gara deşikde aýlaň
Şotbol
“Rokets” futbol toparyny 300 sekuntda ýeňiň

Üns beriň!
Gan, zorluk we partlamalar bar


 • Oýunyň ady: Nevedomo
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1861310/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/nevedomo/result/
 • Reanr: Indi
 • Öndüriji: Deňagramlylyk sungaty
 • Neşirçi: Deňagramlylyk sungaty
 • Ulanyjy reýtingi:🡹5 🡻0 5 ulanyjy syn
 • Çykan senesi: 17-nji ýanwar, 2022

Nevedomo-DARKSiDERS

SIZE: 663 MB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Nevedomo-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Nevedomo-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Nevedomo-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Nevedomo-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7/8/10
 • Prosessor: 2.30 GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: ≈ 1 Gb ýat
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Has pes bolup biler

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyNevedomo-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunNevedomo-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz