Neophyte (v0.0.20)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Neofit mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Bulam-bujarlyk bilen kiçi göwrümli hereket jadygöýlik hack-n-slash söweşi. Jadylary ýygnaň, perkleri saýlaň we tapyň güýçli synergies saklap bolmajak janawer öldürýän jadygöý bolmak. Täze jadylary öwreniň we oýnawaç stiliňize laýyk söweş aralygyndaky jady setirine enjamlaşdyryň. Arzuw hakeri

Duşmanlaryňyzy uzakdan ýok etmek üçin arkan energiýasynyň öwüsýän pyçaklary bilen ýakynlaşyň ýa-da gün şöhlesiniň güýçli şöhlesini ulanyň. Üýtgeşik bonuslar we başarnyklar berýän nyşanlary ýygnaň. Dogry saýlamak jadylaryň, nyşanlaryň utgaşmasy, we gurmak üçin stat bonuslary ýeňiş bilen ölümiň arasyndaky tapawut bolar. Jenaýatyňyzy, goragyňyzy we peýdalylygyňyzy güýçlendirmek üçin 12 sany kämilleşdirilip bilinýän stat görnüşi.

 • 22 üýtgeşik jady
 • 70+ üýtgeşik nyşan
 • Üýtgeşik duşmanlar we başlyklar bilen 3 arena
 • Gysga, güýçli oýun sessiýalary (her ylga 30 minut töweregi)
 • 5 açylmaýan kynçylyk üýtgedijiler
 • Reanr
  • Hereket

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 31-nji awgusty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Neophyte (v0.0.20) Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalyNeophyte (v0.0.20)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNeophyte (v0.0.20) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz