Need for Speed ProStreet

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Tizlik üçin zerurlyk: ProStreet, oýunçy dürli ýaryş ýollarynda awtoulaglary sazlamaly we sürmeli ýaryş oýny.[1] Sim ýaryş oýny bolmasa-da, awtoulaglar öňki “Speed ​​for Speed” oýunlaryna garanyňda has real usulda işleýär.[2] Oýunçy, birnäçe ýaryş guramalary tarapyndan dolandyrylýan görkeziş çärelerine gatnaşýan öňki köçe ýaryşçysy Raýan Kuperiň roluny öz üstüne alýar.[3] Her bir waka, bal we pul gazanmak üçin oýunçy kompýuter tarapyndan dolandyrylýan garşydaşlary bilen bäsleşmeli birnäçe ýaryşdan ybarat. Ballar oýnaýja has çylşyrymly wakalary açmaga we oýun arkaly öňe gitmäge mümkinçilik berýär, nagt bolsa awtoulag satyn almak ýa-da täzelemek üçin ulanylyp bilner.[4] Oýunyň umumy maksady, ahyrynda “King” atly birnäçe saýlama sürüjä garşy durmak.[5] Kuper her bir patyşany ýekelikde ýenip, Street King täji bolar.

Oýunda dört ýaryş reesimi bar: Grip, Drag, Drift we Speed.[2] Tutuş ýaryşlary, ýeňijiniň ýagdaýy dört üýtgeşiklige bagly bolan birnäçe aýlawda zynjyryň töwereginde ýaryşmagy öz içine alýar. Bularyň arasynda pellehana çyzygyny birinji orunda ýa-da awtoulag öndürijiligine esaslanýan sürüjiler toparyndan öňe geçmek, iň gowy aýlaw wagtyny ýazmak we iň gowy pudak wagtlaryny ýazmak, her sektor zynjyryň bir bölümini görkezýär.[6] “Drag” -da, oýunçy dişli el bilen üýtgedip, gysga we göni kursda pellehana ilkinji bolup geçen bolmaly. Käbirleri pleýerden uzyn tigirli hereket etmegi hem talap edýär.

Süýşürmek ýaryşlary elmydama kiçi oýun bilen başlaýar, bu ýerde oýunçy tormozlanan ýagdaýynda awtoulag tekerlerini gyzdyryp gowy başlangyç gazanyp biler.[1] Drift ýaryşlary oýunçynyň egrem-bugram aýlanyp, bal gazanmagyny talap edýär, Tizlik ýaryşlary bolsa pleýerden has göni nokada çenli ýokary tizligi saklamagy öz içine alýar.[7] Tizlik ýaryşlarynyň ýeňiş ýagdaýy iki görnüşe bagly bolup, pellehanadan birinji orunda geçmegi ýa-da bellenen barlag nokatlarynda iň ýokary tizlige ýetmegi öz içine alýar.[6] Acesaryşlaryň köpüsi “Texas World Speedway”, “Portland International Raceway”, “Mondello Park” we “Autopolis” ýaly hakyky dünýä ýerlerinde geçirilýär.

SURATLAR

Need for Speed ProStreet Mugt göçürip almak

Need for Speed ProStreet Mugt göçürip almak

Need for Speed ProStreet Mugt göçürip almak

Need for Speed ProStreet Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista / 7
 • Prosessor: Pentium 4 / Athlon XP ýa-da has gowusy
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 256 MB DirectX 9.0c wideo kartasy (NVIDIA GeForce 6800+ / ATI Radeo X800 +)
 • Saklamak: 8 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyNeed for Speed ProStreet

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNeed for Speed ProStreet gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz