Need for Speed ProStreet v1.1

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Tizlik zerurlygy: “ProStreet” meşhur “Need for Speed” -iň on birinji bölümiarka ýaryş seriýalary ünsi düýpgöter üýtgetdi. Tapgyryň öňki oýunlarynda oýunçylar iň gowusy diýen at üçin ýerasty ýaryşçylar bilen söweşmeli bolsa, “ProStreet” oýunçylary resmi ýaryşlara gatnaşmaly bolarlar ýörite bellenen ýollar.

Döredijiler oýna köp sanly täze we giň ýol goşdy, üýtgedi Awto heýkeltaraş ulgamy, ýöne esasy üýtgeşiklik diňe bir awtoulag korpusynda deformasiýa görnüşinde görkezilmän, eýsem tehniki aýratynlyklaryna we ýolda özüni alyp barşyna täsir edýän zyýan ulgamydyr. Acesaryşlardan soň zeper ýeten awtoulag pul ýa-da abatlaýyş nyşany üçin abatlanmalydyr. Awtoulag näçe köp zaýalansa, abatlamak şonça gymmat bolar. Şeýle hem oýunda ondan gowrak sürüjilik rejimi we sekiz onlarça dürli awtoulag bar. Sürüji San-Fransisko

Oýunda dört ýaryş reesimi bar: Tutmak, süýremek, sürmek we tizlik. Tutuş ýaryşlary, oýunçynyň birnäçe aýlawda aýlawda ýaryşmagyny öz içine alýar. “Drag” -da oýunçy gysga we göni ugurda pellehanadan ilkinji bolup geçen bolmaly. Drift ýaryşlary oýunçynyň egrem-bugram aýlanyp, bal gazanmagyny talap edýär, Tizlik ýaryşlary bolsa pleýerden has göni nokada çenli ýokary tizligi saklamagy öz içine alýar.

Täze köçe ýaryşlarynyň çig güýjüni başdan geçiriň fizika hereketlendirijisiwe içgin arassalanan AI.
Dört dürli ýaryş stilinde özüňizi subut ediň: Süýräň, Drift, Grip we täze tizlik kynçylygy.
Bir ýalňyş hereket, hakykatdanam ösen we hemmetaraplaýyn zyýan çekmek tehnologiýasy arkaly ýalňyşlyklaryňyzyň netijelerine şaýat boluň.
Hundredsüzlerçe birini saýlaň hakyky dünýäsoňraky bölekler we wizual “Autosculpt” tehnologiýasynyň hakyky wagtda işleýşine täsirini görüň.

 • Reanr
  • Açyk dünýä
  • Acingaryş

 • Çykan senesi
  2007-nji ýylyň 14-nji noýabry
 • Öndüriji
  • EA Gara guty

 • Neşirçi
  • Elektron sungat

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Need for Speed ProStreet v1.1 Mugt göçürip almak

  Need for Speed ProStreet v1.1 Mugt göçürip almak

  Need for Speed ProStreet v1.1 Mugt göçürip almak

  Need for Speed ProStreet v1.1 Mugt göçürip almak

  Need for Speed ProStreet v1.1 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  7 GB


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GeForce GTX 450 (islege görä)


 • Oýun nädip gurulmalyNeed for Speed ProStreet v1.1

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNeed for Speed ProStreet v1.1 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz