Need For Speed Most Wanted 2005

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Iň köp islenýän tizlik üçin 2005 mugt göçürip almak 2005-nji ýylda açyk dünýä ýaryş wideo oýunlary we “Speed ​​for Speed” seriýasyndaky dokuzynjy bölüm. Bilen işlenip düzüldi EA Kanada we EA Black Box we Elektron Sungat tarapyndan neşir edilen 11-nji noýabrda Xbox, GameCube, Nintendo DS, Microsoft Windows, Game Boy Advance üçin çykdy.

Tizlik zerurlygy: Iň köp islenýänler “Elektron sungatyň” arka ýaryş seriýasyndaky dokuzynjy bölüm. Polisiýa uzak wagtyň içinde ilkinji gezek seriýa gaýdyp geldi we uly göwrümli, owadan kowalama peýda boldy. Oýun oýnaýja doly hereket erkinligi berlen toslama Rokport şäherinde bolup geçýär. Dildüwşüge görä, baş gahryman sürüjileriň “Gara sanawy” diýlip atlandyrylýan ýerinde öňe gitmek üçin ýaryşlarda ýeňiş gazanmaga mejbur bolýar BMW M3 GTR şäherdäki iň oňat ýaryşçy we baş gahrymanyň kasam eden duşmany Razor tarapyndan namyssyzlyk bilen “ogurlanan” awtoulag. Iň köp islenýän çäkli neşir üçin tizlik gerek

Gara neşir “Speed ​​for Speed: Speed ​​for Speed” seriýasynyň 10 ýyllygy mynasybetli çykarylan ýörite kollektoryň neşiri. Gara neşirde goşmaça wakalar, bonus awtoulaglary, üç sany bonus winil we aýratyn kynçylyk seriýasy wakasy bar. Tizlik üçin zerurlyk Iň köp islenýänler açyk dünýäde guruldy we ýaryşyň üç görnüşi bar. Oýunçy öz islän awtoulagyny saýlaýar. soň beýlekiler bilen bäsleşiň. Üç reesim Aýlaw ýaryşy, Sprint ýaryşy we tizlik ylgaýar. Aýlaw ýaryş re modeiminde oýunçylar iki ýa-da üç sanly aýlawlary mümkin boldugyça çalt tamamlamaly. “Sprint” ýaryş re Iniminde oýunçy şäheriň bir nokadyndan oýunda kesgitlenen beýleki nokadyna sürmeli. “Speed” ýaryş re modeiminde, oýunda ýeňiş gazanmak üçin iň ýokary ortaça tizlik bilen ulagy sürmegi göz öňünde tutýar.

 • Reanr
  • Acingaryş

 • Çykan senesi
  2005-nji ýylyň 15-nji noýabry
 • Öndüriji
  • Elektron sungat

 • Neşirçi
  • EA Kanada

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Need For Speed Most Wanted 2005 Mugt göçürip almak

  Need For Speed Most Wanted 2005 Mugt göçürip almak

  Need For Speed Most Wanted 2005 Mugt göçürip almak

  Need For Speed Most Wanted 2005 Mugt göçürip almak

  Need For Speed Most Wanted 2005 Mugt göçürip almak

  Need For Speed Most Wanted 2005 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP / 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Oýun nädip gurulmalyNeed For Speed Most Wanted 2005

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNeed For Speed Most Wanted 2005 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz