Nadir: A Grimdark Deckbuilder

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Nadir: Grimdark bezeg gurluşykçysyny mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Nadir, garakçy binanyň gödek görnüşine meňzeýär başdan geçirmeler, çeper eserleri içki ot ýakmak we adatdan daşary ylhamlar bilen, iň çuňlugy göni Danteniň Ylahy komediýasyndan gelýär. The bikanun Slay the Spire we Darkest Dungeon çagasy size garaşýar! Güýçli jynlara garşy söweşde 1v1-de Öldüriji günäleriň biriniň awataryna buýruk beriň. Kart bilen meşgullan söweşler kartoçkalaryňyzyň hersiniň reňkine baglylykda iki görnüşde oýnap bolýar: gök ýa-da gyzyl. Olaryň arasyndaky deňagramlylyk artykmaçlygy, ýöne seresap boluň, sebäbi her bir hereketiňiz duşmanyň ukyplaryny talap edýär. Syýahatyňyzda gyzyl we gök ukyplary ýygnaň we olary özboluşly goşa kartoçkalara birleşdiriň, ýakyn wagtda taýýarlanmak üçin palubany özüňiz düzüň.

Kynçylyklar we mümkin boldugyça uzak ýaşamak. Wagtyň dowamynda serişdeleri ýygna ekspedisiýalary Nadir şäherini giňeltmek we täze nyşanlary, kartoçkalary we satyjylary açmak. Werasty şalygyňyzy ösdüriň we mümkinçilikleriňizi artdyryň gelejek başlygy ýeňip, täze günäleri açýançaňyz söweşýär. Günäleriň her biri, oýun oýnuňyzy düýpgöter üýtgedýän öz duşmanlaryny getirýär. Ony öwrenmek we ýeňmek üçin strategiýa düzmek güýçli paluba gurmagyň we her söweşde aman galmagyň açarydyr. Arkaňyza aşak ineniňizde serediň çuňlugy dowzah. Özüňi tanyş duýup biler - Ylahy komediýanyň täsinliklerinden başlap, çökenlere çenli estetika “Sin City” we Hellboýyň ýatdan çykmajak dizaýny - ýöne hemişe öwrümli.

 • Reanr
  • RPG
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 8-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7, 8, 10


 • Prosessor:

  Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz, AMD Phenom II X4 955


 • Ram:

  6 GB


 • Grafika:

  GeForce GTX 650 / Radeon HD 5830


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  3 GB elýeterli ýer


 • Oýun nädip gurulmalyNadir: A Grimdark Deckbuilder

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunNadir: A Grimdark Deckbuilder gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!