Mythos

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hakyky hereket RPG-nyň direlmegi Uzak taryh bilen “Uld” planetasy, 150 ýyl mundan ozal patyşalyklaryň arasynda uruşlar ýygy-ýygydan garaňky döwürdi. Wagtyň geçmegi bilen uruş öldi we ähli ýazgylar ýitdi, Garaňky asyrlarda dilden aýdylýan mif galdy. Häzirki wagtda adamlar, elfler we Gremlin taýpalary taryhy az bolan patyşalyklarda we şäherlerde ýaşaýarlar. Garaňky asyrlardan az galan zat ýokdy, ýöne olar birek-birege täsir edip, gülläp ösüp, 'Uld' -ny täzeden gurdular. Şeýle-de bolsa, şäheriň howply diwarlarynyň üstünden rehimsizlik bilen dowam edýän “Discordia” ýaryşy sebäpli “Uld” -yň täzeden gurulmagy üçin köp howp abanýar.

Yhlasly başdangeçirijiler, bu howplara garamazdan harabalykda ýa-da zyndanda bilinýän köp hazynalary we syrly zähmet eserlerini edinmäge çalyşýarlar. Çalt pul gazanmak arzuwy we 'Uld' -y täzeden gurmak güýji bilen artefaktlary tapmaga umyt etmek bilen. MMO-ny minuslap, ähli çyzgylar bilen gyzykly MMO. Hawa, terjime edilmedik bitler we topar bilen baglanyşykly mazmun ýaly käbir täsinliklere üns bermeli däl. Oflayn ýaly şuňa meňzeş oýun oýnamak üçin talap edilýän bahadan gowy zat diýip pikir edýärin. Mundan başga-da, beýleki oýunçylaryň ýetmezçiligini kanagatlandyrmak üçin käbir oýun oýnamaklary bar ýaly.

Gepiň gysgasy, her gezek meni gyzyklandyrýan onlaýn oýun ýapylanda, ilkinji pikirim: "Näme üçin kimdir biri bu oýny awtonom görnüşde goýmaýar?" Häzir, HanbitSoft-yň guşaklarynyň aşagynda şeýle iki oýun bar. Şeýle mazmuny dowam etdirerler diýip umyt edýärin. Has köp işläp düzüjiler eden bolsa ajaýyp bolardy. Elbetde, beýlekiler ýaly bu kompaniýada kynçylyk çekmerin, başgaça oýnap bilmejek iki atymy yzyna getirdiler. Oýun MMORPG bolup, 11 ýyl mundan ozal ilkinji gezek ýasaldy we aslynda asla çykmady, ýöne birneme oýnanlarymyz (şol sanda özümem) ol ýerdäki zatlardan lezzet aldyk, ýöne wakalar boldy we TL ýaly beýleki oýunlar hem öz ornuny aldy beýlekiler.

SURATLAR

Mythos Mugt göçürip almak

Mythos Mugt göçürip almak

Mythos Mugt göçürip almak

Mythos Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/10
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 6800+, ATI Radeon R300 +
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMythos

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMythos gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz