My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gahrymanymyň adalatyny mugt göçürip alyň, Gahrymanymyň adalatynda adalatyňyz üçin göreşiň, Meşhur manga we anime seriýalary kelläme we Quirk-to-Quirk bilen çaknyşýar 3D arena söweşijisi. Patholuňyzy açyň we gahryman ýa-da gahryman bilen ajaýyp pursatlary saýlap alyň.

Adamzadyň ýok edilmegini görmek isleýärsiňizmi ýa-da gahrymanlaryň mätäçleri goramalydygyna ynanýarsyňyzmy, MENIER GERO BIR Adalatda adalatyňyzy subut etmek üçin göreşiň. Meşhur “Hepdelik Şonen Jump” manga seriýasy oýunçylaryň janköýer ukyplaryny başdan geçirmegi bilen janlanýar halaýan gahrymanlar Izuku Midoriýa, Katsuki Bakugo, Tomura Şigaraki we başgalar ýaly bu arena dawasynda, gahryman bilen gahrymanyň arasynda birini saýlarsyňyz adalata barýan ýol. Gahrymanymyň adalaty 2

Quirks-den peýdalanyň we daş-töweregiňiziň ygtyýaryndaky güýçli hüjümleri işjeňleşdirmek üçin gapdaldan uruň umumy meýdany ýok etmek. Söweş diňe bir ýer bilen çäklenmän, binalaryň we diwarlaryň hereketiň bir bölegine öwrülen söweşi ýokaryk çykaryň.

 • Deku, All Might, Shigaraki we başgalar ýaly janköýerleriň halaýan gahrymanlaryndan saýlaň!
 • Her bir nyşan ulanyň Jedeller Hemmeler üçin “One”, “Çüýremek”, “Partlama” we başgalar ýaly adatdan daşary üstünliklere ýetmek!
 • Özboluşly gahrymanlar we gahrymanlar toparyny döretmek üçin ýoluňyza çagyryň
 • Halaýanlaryňyzy sazlamak üçin garnituralary açyň keşbiň daşky görnüşi
 • Iki tarapdanam hekaýadan lezzet alýan wagtyňyz gahrymanlaryň we gahrymanlaryň nukdaýnazaryna serediň, diňe MENIER GERO BIR ADALATYMDA
 • Doly aýratynlyk bilen meşgullan onlaýn söweş we dünýäde birinji gahryman ýa-da gahryman bolmak üçin lider tagtalaryna çykyň!
 • Reanr
  • Hereket
  • Anime
  • Söweş

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • Bandai Namco studiýasy

 • Neşirçi
  • Bandai Namco studiýasy

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  My Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7, 64-bit ýa-da Has täze


 • Prosessor:

  Intel Core i3


 • Ram:

  4-8 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Oýun nädip gurulmalyMy Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMy Hero One’s Justice Incl. ALL DLC’s gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz