My Breast Friend Sally

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sygyr-adam gibrid gyzy Sally, Fermer Edmundyň eýeçiligindäki köp jandarlaryň biridir. Ol süýtçi, ýöne gaty owadan bolany üçin fermanyň beýleki jandarlarynyň arasynda “aýratyn statusa” eýe. Ed oňa şahsy ýoldaş haýwany hökmünde garaýar. Ediň ýaş ýegeni Jimmi fermada işleýär, sebäbi bu esasan maşgala işi. Ageaşyna ýetdi we göwni açyk Sally üns berip başlady. Daýysy oňa ideg etmegi tabşyrdy, ýöne munuň kyn bolmagy mümkin. Sally owadanlygy we süýt bermek ukyby üçin çörekdi. Birnäçe ýyl bäri fermada esasy orun eýeleýän Sally, süýtçi wezipesinden başga-da dynç alyşdan lezzet alýar. Has amatly durmuşyna garamazdan, başdan geçirmeleri we tolgunmalary isleýär! Häzirlikçe ol ýurt durmuşy bilen meşgullanmaly bolar we gözüni fermanyň “gadagan miwelerine” aýlanmazlygy üçin synap görmeli.

Jimmä Sally ideg etmek tabşyryldy, ýöne ýaşyndan bäri başdan geçirýän jynsy nägilelikleri we bilesigelijilikleri sebäpli munuň kyndygyny subut etdi. Ol terbiýelenýän aýal üçin islegleri ösdürdi we bu Sally bilesigelijiligini we teselli beriji özüne çekijiligini artdyrdy. Wagtal-wagtal erbetlik gözlemek üçin fermada aýlanmagy halaýan sassy kiçijik jandar. Oorapyk / açyk haýwan hökmünde, emläkdäki adamlaryň we jandarlaryň köpüsinden has köp erkinlige eýe. Ewanyň işi ýönekeý haýwanyň işi, Sally Ediň özüne goldaw berip başlaýandygyna şübhelenýär.

Sally owadanlygy we süýt bermek ukyby üçin çörekdi. Birnäçe ýyl bäri fermada esasy orun eýeleýän Sally, süýtçi wezipesinden başga-da dynç alyşdan lezzet alýar. Has amatly durmuşyna garamazdan, başdan geçirmeleri we tolgunmalary isleýär! Häzirlikçe ol ýurt durmuşy bilen meşgullanmaly bolar we fermanyň “gadagan edilen miwelerine Ediň ýaş ýegeni Jimmi fermada işleýär, sebäbi esasan maşgala işi bilen meşgullanýar. Ageaşyna ýetdi we göwni açyk Sally üns berip başlady. Daýysy oňa ideg etmegi tabşyrdy, ýöne munuň kyn bolmagy mümkin. Sally Jimminiň özüne degmegine garşy bolup bilermi?

SURATLAR

My Breast Friend Sally Mugt göçürip almak

My Breast Friend Sally Mugt göçürip almak

My Breast Friend Sally Mugt göçürip almak

My Breast Friend Sally Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Microsoft Windows 7/8/10
 • PROSESSOR: Intel Pentium 4 ýa-da Has gowusy
 • RAM: 2 GB
 • HABAR: 500 MB
 • Oýun nädip gurulmalyMy Breast Friend Sally

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMy Breast Friend Sally gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz