Muddy Heights 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Rageborn Studio, LLC

Neşirçi: Rageborn Studio, LLC

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 19-njy apreli

Reanr: Tötänleýin

Victoryeňiş ýoluna çykyň ... ýene!

Muddy Heights 2, ýokary oýnalýan Muddy Heights web oýnunyň resmi dowamy.

Muddy Heights 2-de iýmäge azajyk köp bolan we mümkin boldugyça özüni köşeşdirmeli adam hökmünde oýnaýarsyňyz. Bal gazanmak üçin adamlara we ulaglara dürli belentliklerden çykyň. Has köp iýmit satyn almak üçin nagt gazanmak üçin doly derejeli maksatlar.

Esasy aýratynlyklar:

 • 3 Täze derejeler
 • Gaýtadan deňagramly iýmit täzelenmeleri
 • 20-den gowrak syr
 • 10-dan gowrak maksat
 • Täze nyşan görnüşleri
 • Awtoulagyň täze görnüşleri

SURATLAR

Muddy Heights 2 Mugt göçürip almak

Muddy Heights 2 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core2 Duo ýa-da has gowusy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX9 gabat gelýän grafiki karta
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 200 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMuddy Heights 2

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMuddy Heights 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz