MotoGP 19 Update 12

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Resmi 2019 bilen ýaryş Çempionat çapyksuwarlary! Täze köp oýunçy tejribesi bilen hezil ediň we boluň Acearyş direktory. Täze AI-e garşy çykyň, taryhyna göz aýlaň MotoGP ™ we grafiki redaktorlar bilen döredijiligiňizi açyň.

Resmi Wideo oÿun Dünýäde iň meşhur motosikl çempionatynda garaşylmadyk täze bölüm bilen dolandy! thehli adrenalin 2019 möwsümi MotoGP, Moto2, Moto3, Red Bull MotoGP Rookies Cup sapaklarynyň we täze çapyksuwarlaryň hemmesi bilen ýaryşyň! MotoE 19 dürli ýolda. Allhli höwes MotoGP dan 500 2 urgy Döwrebap döwre. Taryhy kynçylyklar re modeimine giriň we MotoGP-nyň taryhyny emele getiren pursatlary döretmek üçin iň gyzykly bäsdeşlikleri wagtlaýyn hüjümlerden we aýratyn ssenariýalardan halas ediň. 50-den gowrak meşhur çapyksuwar. 35-den gowrak tigir. 3 goşmaça taryhy ýol. MotoGP20

Hereketleriňizi kesgitlän maşyn öwrenmek esasynda has çalt, has akylly we has takyk AI bilen bäsleşiň we degişlilikde reaksiýa beriň. Iň oňat ýaryş tejribesi size garaşýar! Aýratyn serwerleriň goşulmagy onlaýn oýnamagy öňküsinden has gyzykly etdi! Dostlaryňyza dürli reesimde garşy çykyň: Jemgyýetçilik lobbi: doly dörediň düzülen lobbi (aýlawlaryň sany, howa, seanslar) ýa-da lobbileriň sanawyndan aýlaň elýeterli we halaýan birini saýla; Hususy lobbi: adaty bir waka dörediň we dostlaryňyza garşy çykyň; Directoraryş direktory: başlangyç seti saýlaň, jerime beriň we ýaryşa ýolbaşçylyk ediň!

Täze gurallar bilen hyýalyňyzy boşadyň we özüňiziňki ediň çapyksuwar üýtgeşik! Garnituralaryň iň doly görnüşini saýlap, öz stiliňizi dörediň we markalary hemişe we täze grafiki redaktorlar bilen hezil ediň! Şriftleri we şekilleri birleşdiriň kaskaňyzy, aşaky arka patchyňyzy we ýaryş belgiňizi sazlamak ýa-da beýleki oýunçylar tarapyndan döredilenleri göçürip almak! Täze oýunçylardan başlap, serialyň weteranlaryna çenli ähli görnüşdäki oýunçylar üçin niýetlenendir! MotoGP ™ ýa-da ünsi jemlemek Karýera we hakyky pro ýaly ýaryş!

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Sport

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 6-njy iýuny
 • Öndüriji
  • Milestone Srl

 • Neşirçi
  • Milestone Srl

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  MotoGP 19 Update 12 Mugt göçürip almak

  MotoGP 19 Update 12 Mugt göçürip almak

  MotoGP 19 Update 12 Mugt göçürip almak

  MotoGP 19 Update 12 Mugt göçürip almak

  MotoGP 19 Update 12 Mugt göçürip almak

  MotoGP 19 Update 12 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 64-Bit


 • Prosessor:

  Intel Core i7-6700K


 • Ram:

  16 GB


 • Saklama:

  16 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1060


 • Oýun nädip gurulmalyMotoGP 19 Update 12

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMotoGP 19 Update 12 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz