Mordheim: City of the Damned Undead

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Rogue faktor

Neşirçi: Öý interaktiwine üns beriň

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 25-nji oktýabry

Reanr: Strategiýa, RPG

Bu “Warband”, “Undead” -y goşýar, 7 sany täze bölüm görnüşi we özboluşly “Dramatis Personae”, Katherina fon Dernsbach bilen doly oýnalýan kampaniýa.

Imperiýanyň serhedinde, Dünýä gyrasy daglarynyň aşagynda taşlanan Silwaniýa welaýaty ýerleşýär. Uzak wagtlap syrly we erbet işler bolan Silwaniýa, Gara gyrgynçylyk döwründe nekromancer Wanhel ölenleriň legionlaryny direldende elhençlige düşdi. Şol günden bäri Silwaniýa iň garaňky jady bilen örtülen daglyk ýer boldy. Gadymy Drakenhof galasyndan graf Wlad fon Karşteýn bu sebiti dolandyrýar, ýöne bu islegi ony has güýç gözlemäge iterýär. Imperiýa raýat dawa-jenjelleriniň kömegi bilen Wlad pursat görýär. Mordheime iberýän söweş zolaklary, onuň üçin ýygnan daş daşy, ýöne wampir lord ýakyn wagtda ölýän goňşularyna uruşda ilkinji ädimlerdir.

Wampire

Mordheimiň harabalyklaryna çekilen iň gorkunç jandarlaryň arasynda Undead söweş zolaklaryny alyp barýan wampirler bar. Rehimsiz, akylly we Ogre garşydaş bolmak üçin güýç-kuwwat, beýleki okalmadyklara garanyňda has köp taraplylygy we garaşsyzlygy bar. Adamlary gul ýa-da ýyrtyjy hökmünde görýän Gijäniň Aristokratiýasy. Olaryň garaňky güýçleri Graf Wlada hyzmat etmäge bagyşlanýar.

Esasy aýratynlyklar:

 • 1-nji toplum: Naýza we galkan
 • 2-nji toplum: Hiç zat
 • Melee: Balta, Danjar, Halberd, Hammer, Mace, naýza, gylyç, iki elli balta, iki elli çekiç, iki elli gylyç.
 • Aralygy: ýaý, uzyn, gysga ýaý.
 • Maraglar: kaska, galkan, ýeňil ýarag, agyr ýarag.
 • Ygtybarly däl: Aloneeke-täk, gorky we terror synaglaryna immun.
 • Immunitet: Zäher: Zäher täsirlerine immun.
 • Terror: Ulanyjy bilen meşgullanýan ýa-da nobata başlaýan duşmanlar Terror synagyny geçirmeli. Synagdan şowsuzlyk, iň ýokary hukuk bozulmalary we strategiýa ballaryny 3-e çenli azaldýar. Islendik Terror synagyndan geçmek, Terrora 2 gezegem immunitet berer.
 • 1-nji toplum: Işgärler
 • 2-nji toplum: Hiç zat
 • Melee: Balta, Dag, Halberd, Hammer, Mace, naýza, işgär, gylyç, iki elli balta, iki elli çekiç, iki elli gylyç.
 • Aralygy: ýaý, uzyn, gysga ýaý.

SURATLAR

Mordheim: City of the Damned Undead Mugt göçürip almak

Mordheim: City of the Damned Undead Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS goldanok) indows
 • Prosessor: AMD / INTEL goşa ýadro 2.4 GGs
 • Oryat: 4096 MB RAM
 • Grafika: 1024 MB DirectX 9.0c gabat gelýän AMD Radeon HD 5850 / NVIDIA GeForce GTX 460 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9 gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: Onlaýn oýun we oýun işjeňleşdirmek üçin internet birikmesi zerur

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS goldanok)
 • Prosessor: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz ýa-da AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
 • Oryat: 4096 MB RAM
 • Grafika: 2048 MB DirectX 9.0c gabat gelýän AMD Radeon R9 270 / NVIDIA GeForce GTX 670 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9 gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: Onlaýn oýun we oýun işjeňleşdirmek üçin internet birikmesi zerur


Oýun nädip gurulmalyMordheim: City of the Damned Undead

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMordheim: City of the Damned Undead gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz