Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu oýun Roguelike RPG öwrümli. Bir oýunçy grid esasly kartada hereket edensoň, garşydaş hereket edýär. Göçüriň, hüjüm ediň, elementleri ulanyň ... iki tarapam öwrüm edilip, zyndanda gezip ýörkäňiz iň gowy saýlaň! Özboluşly haýwanlar bilen dost bolmaga we dürli zatlar ýygnamaga mümkinçilik berýän dost ulgamy bilen has gyzykly boluň! Bu dünýä täze gelenlere kömek etmek üçin hekaýa we sapak berilýär! Täsin başdan geçirmelere dowam ediň! Başdan geçirmeleriňizde ýanyňyz bilen alyp boljak dostlaryňyzyň sany iki-üçden köpeldi! Olardan altysyny ätiýaçlyk hökmünde alyp bilersiňiz! Başdan geçirmeleriň dowamynda öz araňyzda geçip bilersiňiz! Üýtgeşik gurama bilen hüjüm ediň! Dostlaryňyzy doly güýçlendirmek üçin gowşuryş endikleri we enjamlary görkezilýär!

Bu roguel ýaly elhenç haýwan. Haýwanlary zor bilen ele almagyň, soň bolsa rehimsizlik bilen kiçijik kapasalara salmagyň ýerine, siz haýwanlar bilen dostlaşýarsyňyz we olary ýaşaýan şäheriňizde asylmaga ýa-da başdan geçirmeleriňizde ýoldaş bolmaga çagyrýarsyňyz. Şeýlelik bilen, haýwany eldekileşdirmegiň etiki warianty, we size kömek etmek islemeýän haýwany tutup bilmersiňiz - köpüsi beýle däl, her maşgalada käbirleri bar. Ora-da bolmasa, asyl synymda aýdan zadym, bu ýerde-de dogry. MGMA2 döredijiniň öňki oýny, “Monster Girls” we “Mysterious Adventure” -dan gaty köp emele gelýär, başlangyjy 2020-nji ýylda boljak birnäçe gowy zatlaryň biri boldy. Bu oýun sungat we ses baýlyklary ýaly asyl nusgasy bilen köp paýlaşýar we elbetde a kody Saidagny, täze hem köp zat bar, şonuň üçin EA-dan her ýyl şol bir sport oýnuny satyn almagyňyzy haýyş eden ýaly däl. DLC däl-de, dowamy hökmünde düzülendir, bu doly oýny asyl nusgasyna eýe bolmazdan almaga mümkinçilik berýär.

Oýun oýnamagyň esaslary öňki ada gaty meňzeýär. Söweş düýpgöter esaslanýar, ýöne oýun çalt depginde hereket edýär we söweşmek üçin bir sekuntda birnäçe gezek ýa-da söweş wagtynda sekuntda bir gezek aýlanarsyňyz, pikirlenmek ýa-da ulanmak üçin durmaly däl bolsaňyz; zatlar ýa-da şuňa meňzeşler. Bir pola çykmak iň soňky barlan ýeriňizde bolsa-da, 300 gezek öwrüp, 15 haýwany öldürmek üçin birnäçe minut gerek. Her zyndanda 1-nji derejä başlasaňyz, dostlaryňyz we enjamlaryňyz beýle däl we bu uzak möhletli ösüş duýgusyny üpjün edýär. Bu oýnuň näçeräk mazmunlydygyny görmedim, ýöne asyl nusgasyndan manyly bolsa gaty geň galardym. Şol ýerde oýun yzygiderli täze zatlar, täze zindanlar, täze oýun oýnamak düzgünleri ýa-da başga bir täze zat bilen tanyşdyrýardy. Asyl nusgasy gaty gysga oýun däldi we hemme zady arassalamak isleseňiz ýüzlerçe sagat oýun oýnap bilersiňiz.

SURATLAR

Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060) Mugt göçürip almak

Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060) Mugt göçürip almak

Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060) Mugt göçürip almak

Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10/11 (64bit)
 • Prosessor: Coreadro i5 2.7GHz (4 ýadro) ýa-da ondan ýokary
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX1050 ýa-da ondan ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMonster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMonster Girls and the Mysterious Adventure 2 (v1.0.09060) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz