Monopoly Plus

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Monopoliýa plýusyny mugt göçürip alyň, imperiýaňyzy gülkünç ýollar bilen animasiýa edilen reňkli we 3D janly şäherde guruň! MONOPOLY PLUS ajaýyp animasiýalar bilen kompýuterde nusgawy franşizany täze derejä çykarýar, düzülip bilinýän jaý düzgünleri!

Täze döwür üçin monopoliýa, Klassiki oýun oýnaň we tagtanyň janlanmagyna tomaşa ediň! Doly 3D şäher oýnuňyz bilen ösýän tagtanyň ortasynda. Isleýşiňiz ýaly oýnaň: düzgünleri üýtgediň. Tizligi üýtgediň. ” has çalt oýun ýa-da öýüň iň gowy 6 düzgüninden birini saýlaň. Monopoliýa PLUS alýar nusgawy oýun täze derejä! Bilelikde daýhan

Tagtanyň merkezindäki doly 3D şäher, oýnanyňyzda ýaşaýar we ösýär. Her bir mähelläniň özboluşly aýratynlygy we aýratynlyklary bolan miniatýura dünýäsi bar. Dostlukly ýaşaýjylar, oýnuň dowamynda öňe gidişligiňiz bilen täsirleşer we üstünlikleriňizi belläp, tejribäňize täze bir ölçeg getirer. Üýtgeşik bir zadyň bardygyny duýuň we imperiýaňyzyň gözüňiziň öňünde ösmegine haýran galyň. The köp oýunçy re modeimi Oýundan has köp aýratynlyk bar ýeke oýunçy re modeimioýunçylar oýnuň her bir bölegine doly girip bilerler.

Düzgünleri üýtgedip, olary oýun stiliňize uýgunlaşdyryp bilersiňiz. Oýunyňyzy köpeltmek ýa-da saýlan 6 öý düzgüniniň katalogyndan saýlamak üçin meşhur “Speed ​​Die” re modeimini oýnaň Monopoliýa jemgyýeti dünýäniň dürli künjeginden agzalar!

 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 7-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • Ubisoft

 • Neşirçi
  • Ubisoft

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Monopoly Plus Mugt göçürip almak

  Monopoly Plus Mugt göçürip almak

  Monopoly Plus Mugt göçürip almak

  Monopoly Plus Mugt göçürip almak

  Monopoly Plus Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (diňe 64 bitli wersiýalar)


 • Prosessor:

  Intel Core i3-550


 • Ram:

  4-8 GB


 • Saklama:

  2 GB


 • Oýun nädip gurulmalyMonopoly Plus

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMonopoly Plus gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz