MONOPOLY PLUS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hakyky ýaşaýyş tagtasy: Tagtanyň merkezindäki doly 3D şäher, oýnanyňyzda ýaşaýar we ösýär. Her bir mähelläniň özboluşly aýratynlygy we aýratynlyklary bolan miniatýura dünýäsi bar. Onuň dostlukly ýaşaýjylary, oýnuň dowamynda öňe gidişligiňiz bilen täsirleşer we üstünlikleriňizi belläp, tejribäňize täze bir ölçeg getirer. Üýtgeşik bir zadyň bardygyny duýuň we imperiýaňyzyň gözüňiziň öňünde ösmegine haýran galyň! Gaty düzülen 2D dolandyryş. Iň ölümli garşydaşlaryndanam gaçyň, çyzyň we çyzyň. Forgottenatdan çykarylan awtoulag ýollarynyň, aşa köp ýabany we weýran edilen şäherleriň giň baglanyşykly dünýäsini öwreniň.

Öz ýoluňy ýas! Hallownest dünýäsi giň we açyk. Haýsy ýoldan gitjekdigiňizi, haýsy duşmanlara ýüz tutýandygyňyzy we öňe gidiş ýoluňyzy saýlaň. Güýçli täze başarnyklar we başarnyklar bilen ösüň! Jady, güýç we tizlik gazanmak. Efir ganatlarynda täze belentliklere bök. Ot ýakyp-ýandyryň. Duşmanlary otly jan bilen partlaň! Jadygöýleri enjamlaşdyryň! Geň täze güýçleri we başarnyklary hödürleýän gadymy ýadygärlikler. Halaýanlaryňyzy saýlaň we syýahatyňyzy özboluşly ediň! Adaty 2D çarçuwaly animasiýa bilen ýakymly we sypaýy keşpleriň köpüsi janlandy. 130-dan gowrak duşman! 30 epiki başlyk! Patyşalykda gözlegiňizde wagşy haýwanlara ýüz tutuň we gadymy rysarlary ýeňiň. Soňky öwrümli duşmanyňyzy yzarlaň we Awçy Journalurnalyna goşuň! Arzuw dyrnagy bilen aňyňyza böküň. Nyşanlaryň başga bir tarapyny açyň

duşmanlaryňyz bilen duşuşyň. Owadan boýalan peýza .lar, isripsiz parallaks bilen, gapdal dünýäde özboluşly çuňluk duýgusyny berýär. Giňişleýin kartalaşdyryş gurallary bilen syýahatyňyzy düzüň. Hollow Knight-yň köp öwrümli landşaftlaryna düşünişiňizi artdyrmak üçin kompas, kwil, karta we pin satyn alyň. Kristofer Larkin tarapyndan düzülen syýahatda haýran galdyryjy, ýakyn bal oýunçy bilen ýoldaş bolýar. Bal, weýran edilen siwilizasiýanyň beýikligini we gynanjyny gaýtalaýar.

Isleýşiňiz ýaly oýnaň Düzgünleri üýtgedip, oýun stiliňize uýgunlaşdyryp bilersiňiz. Oýnuňyzy köpeltmek ýa-da dünýäniň dürli künjeginden Monopoliýa jemgyýetiniň agzalary tarapyndan saýlanan 6 öý düzgüniniň katalogyndan saýlamak üçin meşhur “Speed ​​Die” re modeimini oýnaň! Solýan Dirtmut şäheriniň aşagynda gadymy, weýran edilen bir şalyk ýatýar. Köpüsi baýlygyň, şöhratyň ýa-da köne syrlara jogap gözleýän ýeriň aşagynda çekilýär. “Hollow Knight”, biri-birine bagly dünýäde nusgawy görnüşde döredilen 2D hereket başdan geçirmesi. Burulýan gowaklary, gadymy şäherleri we öldüriji galyndylary öwreniň; hapalanan jandarlar we geň kemçilikler bilen dostlaşmak; we patyşalygyň ýüregindäki gadymy syrlary çözüň.

SURATLAR

MONOPOLY PLUS Mugt göçürip almak

MONOPOLY PLUS Mugt göçürip almak

MONOPOLY PLUS Mugt göçürip almak

MONOPOLY PLUS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (diňe 64 bitli wersiýalar)
 • Prosessor: Intel Core i3-550 @ 3.0 GHz ýa-da AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz ýa-da şoňa meňzeş
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX460v2 ýa-da AMD HD7750 (Shader Model 5.0 ýa-da has gowusy bilen 1024 MB VRAM)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMONOPOLY PLUS

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMONOPOLY PLUS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz