Mirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Aýna şäherinde erkinlik ugrunda göreşip ýörkä, batyrgaý ylgawçy Ynamy yzarlaň. Daşardan owadan, ýokary tehnologiýaly şäher ýaly bolup görünýän zadyň içinde gizlin bir syr bar. Iň beýik yşyklandyrylan üçeklerden aşakdaky garaňky we çalaja tunellere çenli her burçuny öwreniň. Şäher ullakan, gezmäge erkin we iman hemmesiniň merkezinde. Ilkinji adam nukdaýnazaryndan, onuň suwuk hereketini we ösen söweşini şäheriň daş-töweregi bilen birleşdiriň, daşky gurşawy özleşdirmek we dildüwşügi açmak. Sim çyzyklaryny ýokary tizlik bilen ýokary tizlige basyň. Päsgelçilik astynda dyrmaşmazdan ozal asma düşmezden ozal turbalarda deňagramlylyk. Islendik diwarda dik we keseligine ylgaň we daş-töweregiňizi burçlarda ýa-da boşluklarda aýlanmak üçin ulanyň.

Çalt, ýeňil we çeýe, Iman ünsi jemlemeli we ýaşamak üçin hereketini ulanmaly. Fokus erkin ylgamakdan gazanylýar we Iman fokus bolansoň, duşmanlary ony urup bilmeýärler. Fokus pes tizlikden we hüjümden ýitýär, şonuň üçin garşydaşlary kesip geçmek we gönüden-göni çekmek deňagramlylygyny saklamak zerurdyr. Üçekleriň ýa-da berk giňişlikleriň üsti bilen ajaýyp slaýdlaryň arasynda batyrgaý böküşleri amala aşyrmak üçin tizlik dörediň. Islendik ugurda gysga tizlenme almak üçin täze “Shift” hereketini ulanyň. Meýilnamany çalt üýtgetmek üçin, çalt 180 ýa-da 90 dereje öwrümli “Quickturn” bilen islendik hereketi düzediň.

Garşydaşlaryňyzy diwarlara, demir ýollara we biri-birine büdredýän weýrançylykly doly bedeni agyr agyr hüjümleri gowşuryň. Lighteňil gezelenç hüjümleriniň bir toparyny birleşdirip, ünsi güýçlendirip, tizligi saklanyňyzda KrugerSec-den göni akmak üçin güýjüňizi ulanyň. Arka tarapdan urmak üçin yzlaryna süýşürilende garşydaş garşydaşlar. Ora-da ar almakdan ýa-da hasapdan gaça durmak üçin süýşmezden ozal birnäçe çalt urgy bilen haýran galyň. Aýna şäherinde iň çalt ylgaýjy bolarsyňyzmy? Wagt synaglaryny dörediň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Şeýle hem, DICE tarapyndan işlenip düzülen çylşyrymly çyzgylary alyp bilersiňiz we suwuk hereketiňizi ulanyp iň amatly ugry tapmaga synanyşyp bilersiňiz. Şäherde tolgundyryjy hazyna gözlemek üçin, dostlaryňyzyň tapmagy kyn bolan ýerde Beat Location Emitter-i ýerleşdiriň.

SURATLAR

Mirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248 Mugt göçürip almak

Mirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248 Mugt göçürip almak

Mirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248 Mugt göçürip almak

Mirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-Bit (iň soňky Hyzmat paketini ulanyň)
 • Prosessor: Intel i3-3250 / AMD FX-6350. (Bellik: Aýnanyň gyrasy katalizatory işlemek üçin azyndan 4 logiki ýadro talap edýär)
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce® GTX 650 Ti 2GB ýa-da has gowy / AMD Radeon ™ R9 270x ýa-da has gowusy
 • Saklamak: 25 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMirrors Edge Catalyst v1.0.3.47248 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz