Mini Thief (v1.08.6)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Stranga, Tommah

Neşir ediji: GrabTheGames

Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabry

Reanr: Strategiýa, Tötänleýin, Simulýasiýa

IAS GOWY (kiçi) ogry boluň!

Talaňçylyk bilen gaçyp bilersiňizmi? Ussat ogry ýaly oýnaň we mümkin boldugyça ogurlaň. Süýji, süýji talamak üçin jaýlary ogurlaň. Emma tutulmazlyk üçin seresap boluň!.

Maksadyňyz ýönekeý, pul çalşyp boljak zatlary gözläň. Geçen her bir derejäňiz kynçylykda artar. Dereje näçe kyn bolsa, şonça-da talaňçylyk bolar.

Her niçigem bolsa eýesinden gaça duruň! Ol seni tutsa, hemme zady ýitirersiň! puluňyzy goşmak bilen!

SURATLAR

Mini Thief (v1.08.6) Mugt göçürip almak

Mini Thief (v1.08.6) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Microsoft® Windows® 7
  • Prosessor: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz ekwiwalent ýa-da has çalt prosessor
  • Oryat: 1 GB RAM
  • Grafika: 64MB RAM
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 10 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMini Thief (v1.08.6)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMini Thief (v1.08.6) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

ACCOUNTS.GOOGLE.COM
OWükiziz