Mini Ninjas

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mini Ninjas, gaharly hereketleri gizlinlik we ýaş toparlary we islegleri boýunça giň tomaşaçylary özüne çekýän tejribe üçin gözleg bilen birleşdirýän oýun. Oýunçynyň dünýäni öwrenmäge erkinligine ýol açýan we dürli-dürli oýun oýnamaga mümkinçilik berýän çuňluga we oýundan geçmäge çemeleşýän çuňlugy bar. Gameadyma düşýär, bu oýun şol wagt Resmi Xbox Magazineurnalyndan, PSM we EGM-den ortaça syn alýardy, ýöne bir zat henizem meniň gyzyklanmamy artdyrdy. Munuň sebäbini bilemok, ýöne munuň birnäçe ýyl ozal orta mekdepde Namco-nyň I-Ninja-dan PS2-de oýnap, şol gizlin daşy söýüp, meniň bilen baglanyşygynyň bardygyna şübhelenýärin ... has möhümi oýun Mini Ninjasyň wizual we oýun oýnamak ylhamyny alýan çeşmesi. Mini Ninjas, I-Ninjasyň ruhy mirasdüşeri.

Näme bolsa-da, synap görmek isledim, ýöne gynansagam beýle etmedim - hatda şol wagt Oýun arzuwlarym sanawynda-da bardy (islän oýunlarym bilen ýatylýan otagymyň diwaryna basan sanawym). 13 ýyldan soň çalt öňe gidiň we täze ýüzli sport kolla track sportçysy orta ýaşly ýigit, orta ýaşly arka problemalary, orta ýaşly beden agramy, orta ýaşdaky erbet gözler we orta ýaş durmuşy köp meseleler…. Içegimi ýigrenýän tako jaňyndan pepto, çiş we netijede gemorroý şowhunynyň arasynda - Mini Ninjasy bir bugdan az wagtlap bugda görýärin we aýtmak ýeterlik, her kimiň şol bir sebäbe görä satyn aldym başga bir zat etdi: Bu oýun çykanda durmuşymyň nähili bolandygyny duýýaryn. Şol wagt nostalgiýa duçar bolan çaga bolmadyk bolmagym mümkin, bu oýny Sponge Bob jammiesinde, orta mekdebiň saz ýatagynyň aşagynda, ýanymda Hanna Montana DS bilen oýnadym ... Iöne bu aladasyz wagt üçin nostalgiki. meniň we dostlarymyň bütin gije oýnap bilýän we hemme zada ok subutnamasy bolan durmuş. Bu oýun, 09-da görenimde, bu duýgyny ýitirdi we öňki durmuşymda bir gezek, has ýaş we gujurly meni hakykatdanam isleýändigini ýada saldym.

Şeýlelik bilen, bu syny 35 ýaşly bir adamyň gahar-gazaply jamy bolan BS-iň kynçylyklary we on ýyldan soň çagalar oýnuny gözden geçirýän aşhanamy ýanyma getirmegi ýatdan çykarmazlyk üçin: Diýmeli. …. Muny haladym. “Kung Fu” döwründe has kiçi demografiýa üçin çalt döredilen oýun bolmagy mümkin, bu polýar aýy çagalarynyň däli däl - ýöne dogrusyny aýtsak, işläp düzüjiler bu pes býudjetde gazananlarynda hakyky zehinini görkezdiler. ýok bolan garaşmalary. Öňe gideniňizde ulgamlar we mehanika has çylşyrymlaşýar we has köp enjamlara we zerur zerur sebäplere girip bilersiňiz. “Sponge Bob” ýaly çagalar oýny: “Bikini Bottom” ýa-da “Simpsons Hit and Run” üçin söweş, umuman ene-atalar we ulular üçin gyzykly. Esasanam Tençu (PS1), Ninja: Garaňkylygyň kölegesi (PS1), I-Ninja (PS2), Okami (PS2) ýa-da şuňa meňzeş atlary oýnap ulalanlar. Oýun, hödürleýän zatlary üçin süňklerinde köp et bar we çagalaryňyz bilen oýnap biläýjek adaty Lego Ninjahos işi ýaly dilsiz däl.

SURATLAR

Mini Ninjas Mugt göçürip almak

Mini Ninjas Mugt göçürip almak

Mini Ninjas Mugt göçürip almak

Mini Ninjas Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows XP we Vista
 • Prosessor: PIV / Athlon 3.2 GHz ýa-da has ýokary prosessor
 • Oryat: 512MB ulgam RAM (1GB Vista)
 • Grafika: ATI Radeon X1300 ýa-da has ýokary / Nvidia Geforce 6600 ýa-da has ýokary (şader modeli 3) grafiki karta
 • Gaty disk: 5.85 Gb boş ýer
 • Ses: DirectX 9 gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalyMini Ninjas

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMini Ninjas gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz