Mini Golf Mundo

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: EnsenaSoft

Neşir ediji: EnsenaSoft

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 10-njy maýy

Reanr: Tötänleýin

Mini Golf Mundo ähli ýaşdaky we tejribe derejesindäki oýunçylara laýyk gelýän gyzykly tötänleýin oýun. Siziň wezipäňiz, jemi 72 deşik bilen 4 kyn kursda topy ýeňiş gazanmak. Aloneeke oýnamak ýa-da dostlaryňyzy we maşgalaňyzy 4 oýunçydan ybarat ýaryşa gatnaşmaga çagyryp bilersiňiz.

Rookies esaslary öwrenmek üçin Wudlend Şarapogynda ýola çykyp biler we kurslaryň iň kyn bolan Highland Hills, Springwater jülgesine we Meadowland düzlügine baryp biler. Tejribeli oýunçylar islän ugruny oýnamagy saýlap bilerler. Janköýerler, çukur deşikleri, bökjekler we bökjek balyklar ýaly däli päsgelçilikler gyzyklylygy artdyrýar we diňe iň oňat oýunçylar bir deşik alýarlar. Hasaby saklaýarys, golf oýnaýarsyňyz!

Esasy aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

 • 4 Dürli kynçylyk bilen kyn kurslar
 • Oýun etmek üçin 72 deşik
 • Leeke we köp oýunçy oýun
 • Gaça durmak üçin gyzykly we däli päsgelçilikler

SURATLAR

Mini Golf Mundo Mugt göçürip almak

Mini Golf Mundo Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP Service Pack 2 (SP2), Vista, 7, 8, 10
 • Prosessor: 1,0 GGs
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0 goldawy bilen vCard
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 100 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7, 8, 10
 • Prosessor: 2.0 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0 goldawy bilen vCard
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 100 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMini Golf Mundo

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMini Golf Mundo gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz