Miners Mettle

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Miner's Mettle artilleriýa atyşynyň we hakyky wagt strategiýasynyň garyndysy! Dört topar ýaşap bolmaýan magdan planetasynda agalyk etmek üçin göreşýär. Toparyňyzyň diňe bir diri galman, eýsem gudratly mineral Pentumyň ep-esli keşini hem üpjün etmelisiňiz. Mineral ýataklary üçin gaty ýerleri öwrenersiňiz we gözlärsiňiz. Minerallar bilen howpsuzlyga gaýdyp geliň we bäsdeşleriňize garşy taktiki mümkinçilikleriňizi giňeltjek gyzykly täze tehnologiýalary gözläp we gurup bilersiňiz. Bu tehnologiýa, hersini sazlamaga we strategiki meýilnamalaryňyzda dürli rollary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän ýaragly otlylaryňyza gurnalyp bilner. Artilleriýa atyşy we hakyky wagt strategiýasy. Artilleriýa otlylarynyň bir toparyna gözegçilik etmek. Çeşmeleriň yzygiderli akymyny üpjün etmek, hatda duşman bilen habarlaşmazdan ozal logistik takyklygy talap edýär. Bäsleşigi, edil saňa edişleri ýaly, bozmaga synanyşmaly. Magdan känlerinde dürli rollary ýerine ýetirmek üçin otlylaryňyzy sazlaň. Käbir otlylar minerallary bazasyna alyp biler, beýlekileri bolsa nyşanalaryna elhenç täze tehnologiýalary çykaryp biler.

Victoryeňiş ýoluňyzy saýlaň; bäsdeşleriňizi eziň ýa-da meniňki däl. Birnäçe artilleriýa söweş meýdanyna laýyk gelýän onlarça inedördül kilometri öz içine alýan dürli-dürli kartalar. 4 aýratyn topar Orda rejesi: Duşmanlaryň köpelýän tolkundan halas boluň. Gelýän goşuny atyň, ýa-da artykmaç Pentum meniňki! Oredaragly relslerdäki artilleriýa ajaýyp dizaýn we ol ýerdäki beýleki RTS oýunlaryndan düýpgöter tapawutly bir oýun görmek gyzykly. Oýun häzirki wagtda gaty ýalňyş, ýöne henizem oýnap bolýar. Şeýtanlar ýamalar taparlar diýip umyt edýärin, sebäbi bu oýnuň köp mümkinçiligi bar. Bu daşy takmynan 500-den soň tapdym, ýapon Anime BS we jyns oýunlarynyň hemmesini oýnamak we äsgermezlik etmek üçin nobatymy öwreniň. Düşünmedim näme üçin mahabatlandyrylmaýar ?? “Miner's Mettle” sizi artilleriýa, raketa komandasy Atari oýunlary ýaly oýun oýnaýan, ýöne “Command and Conquer / Starcraft / Warcraft” strategiýasy oýny ýaly täze 3D dünýäsinde demir ýol Tycoon-yň öwrümleri bilen köne günlere gaýdyp getirýär. Entek täze oýun, tapyp biläýjek oýun döwmeýän birnäçe kemçilik, bu ajaýyp.

Oýunlary gaty ýiti tankytlaýaryn, ýazýan synlarymyň köpüsi, esasanam, ýalňyşlyklary goýberýänleriň negatiw synlary, indiki iň gowy zady gözleýän, bu oýun bazarda iň köp oýnalýan oýunlaryň biri bolmagy mümkin. Bu ýerde hökman käbir “E-Sports” potensialy bar, Belki-de, çölde pokbol gözleýän çagalar ýa-da uly ýaşly porno oýunlary üçin oýnaýan ýetginjek üçin däl-de, tankydy pikirlenmegi halaýan käbir pikirlenýän adamlar üçin hökman oýun. dogry kararlar we garşydaşdan has gowy bolmak üçin azajyk söweşden lezzet almak, Onda nämä garaşýarsyňyz? Dogry karar bermek isleýärsiňizmi? Oýun satyn alyň, jemgyýet we olaryň oýny bilen gyzyklanýan döredijilere goldaw beriň, sebäbi men bu jemgyýet bilen gatnaşygy esasynda dogry karar berdim, ahyrky netijäni berýän we jemgyýetini diňleýän döredijiler. Öňlerinde ajaýyp geljegi bar we uly pul gazanyp biljekdigini subut edip biljek ajaýyp oýun bar.

SURATLAR

Miners Mettle Mugt göçürip almak

Miners Mettle Mugt göçürip almak

Miners Mettle Mugt göçürip almak

Miners Mettle Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel i3 ýa-da AMD FX-6300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 750ti ýa-da AMD R9 270X
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 50 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMiners Mettle

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMiners Mettle gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz