Minecraft Story Mode Season Two

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Minecraft Story Mode” 2-nji möwsüm Mugt göçürip almak epizodiki interaktiw komediýa-drama grafiki başdan geçirme wideo oýny. Telltale oýunlarynyň beýleki oýunlaryna meňzeş birnäçe bölüm hökmünde çykdy. Oýunçylar hekaýalary öwrenmek we indiki näme etmelidigini kesgitlemek üçin söhbetdeşlik agaçlarynyň üsti bilen zatlar ýygnap, bulgurlary çözüp we oýunçy däl gahrymanlar bilen gürleşip bilerler. Oýunçynyň kabul eden kararlary häzirki bölümdäki we soňraky bölümlerdäki wakalara täsir edýär.

Dogry! 11-nji iýulda bäş bölümli “Story Mode” dessany gelýär. Jessiniň ertekisi diňe dünýäniň iň uly janly gahrymany bolmak bilen gutarmady - bir zat bar bolsa durmuş has çylşyrymlaşdy. Jogapkärçilikler bar, Täze döreýän bäsdeşlikler, Täze we köne dostlaryň ýatdan çykmajak umytlary. Simpleönekeý hazyna awy nädogry gidip, Jessanyň elini näletlenen prismarine gabynda gysyp, şöhrat gazanmak üçin başga bir erbet taraplaryň hem bardygyny bilýäris - garaňky we gadymy güýje eýe bolmak ýaly adyňyzy bilýär. Minecraft Windows 10 Edition

Jesse dünýäniň iň garaňky çuňlugyna we ondan soňky ýerlere ugratmak üçin täze başdan geçirme başlaýar. Tanymal ýüzler, baý awçylar, kämahal duşmanlar we bir çuňňur boýun egmeýän llamalar toparyna goşulsa, kyn saýlawlar bolar, howp abanar we muny ýatda saklaýan adamlar kem bolmaz. Yza gaýdyp gelýän oýunçy bolsaňyz, oýun siziň kabul eden ähli agyr kararlaryňyzy yzarlar 1-nji möwsüm - ýöne täze oýunçylar hem bökmek üçin aňsat ýer tapmaly. Hatda, islendik onlaýn ykjam enjamdan hereketi ugrukdyrmaga mümkinçilik berýän Telltale-iň “Köpçülik oýnamak” aýratynlygy sebäpli dostlaryňyz bilen gyzykly oýunlara goşulyp bilersiňiz.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2017-nji ýylyň 19-njy dekabry
 • Öndüriji
  • Telltale oýunlary

 • Neşirçi
  • Telltale oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Minecraft Story Mode Season Two Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 64Bit Service Pack 1 ýa-da has ýokary.


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo 2.4GHz.


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  8 GB


 • Oýun nädip gurulmalyMinecraft Story Mode Season Two

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMinecraft Story Mode Season Two gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz