Mind Shadows

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: AMPro

Neşirçi: AM Productions

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 15-nji apreli

Reanr: Tötänleýin

Mind Shadows, dostum bilen 2020-nji ýylda kolleji gutaranymyzdan bäri döreden ilkinji özbaşdak oýun.

Wýetnam döwründe tunel alakasy hökmünde siziň ýeke-täk maksadyňyz aşakda gizlenen duşmany awlamakdy. Emma bu birnäçe ýyl ozal bolupdy. Şol durmuşy terk etdiň, kyn boldy, zyýany boldy we köplenç razy.

Şeýle-de bolsa, näme üçindir şu gije üýtgeşik we belli bir derejede tanyş ýaly duýulýar. Futbola tomaşa edip otyrkaňyz, ol size iýip başlaýar we jogap bermäge üýtgeşik ýagdaýyňyzdaky köne soragy açýar. Tejribäňizde käwagt haýwanlar hakyky bolýar.

Mind Shadows, Wýetnamda bolup geçen wakalary başdan geçireniňizde, 1980-nji ýyldaky jaýy gözden geçirip, hakykat ýa-da pikiriňiz bilen bilelikde bölünmäge synanyşýan gysga gorkunç tejribäni başdan geçirýän fikologiki gorkunç oýun.

SURATLAR

Mind Shadows Mugt göçürip almak

Mind Shadows Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel I7
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 1050oc
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy talap edilýär

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel I7
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Nvidia 1650
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy talap edilýär


Oýun nädip gurulmalyMind Shadows

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMind Shadows gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz