Mighty No. 9 (Inclu ALL DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Düşün, Inti döredýär

Neşirçi: Çuň kümüş

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 21-nji iýuny

Reanr: Hereket, Anime, Tötänleýin, Ylym

Mighty 9 9, bilýän we söýýän 8 we 16 bitli klassiklerden iň gowy elementleri alýan we olary häzirki zaman tehnologiýasy, täze mehanika we janköýerleriň girizmegi bilen täze we ajaýyp bir zada öwürýän Japaneseapon 2D Side-Scrolling Action oýny!

Güýçli robotlaryň hataryndaky 9-njy we dünýäde mehanizirlenen jandarlaryň birek-birege gitmegine sebäp bolan täsin kompýuter wirusy bilen ýokaşmadyk ýeke-täk Bek ýaly oýnaýarsyňyz. “Mighty Number” robotlaryňyzy düşürmek we planetamyza howp salýan iň soňky ýamanlyga garşy durmak üçin duşmanlaryňyzdan ogurlanan ýaraglary we ukyplary ulanyp, ylgaň, böküň, partlaň we ýoluňyzy üýtgediň!

“Mighty No. 9” -yň ösüşiniň her bir ugry - sungat, derejeli dizaýn, aýdym-saz, programmirleme we ş.m. - bu inanrda uly tejribesi bolan weteran ýapon oýun döredijileri tarapyndan taslamanyň ýolbaşçysy Keiji Inafuneniň özi we şol sanda öz içine alýar. !!

9 Alada etmegiň güýçli sebäpleri

Klassiki 2D hereketi: üýtgedildi! 8 Güýçli doganyňyz bilen ýüzbe-ýüz boluň we ýeňeniňizde täze üýtgeşiklikleri açyň, size düýbünden başga başarnyklar we başarnyklar berýär!

Oýnuň 12 Çylşyrymly tapgyr Barmagyňyzy we hereket platforma ukyplaryňyzy synap görjek ýekeje oýunçy kampaniýasynda!

Täze oýun + açyň goşmaça goşmak üçin iki goşmaça kynçylyk derejesi has güýçli kynçylyk isleýänler üçin.

The Playereke pleýer çagyryş tertibi onlarça kiçi missiýa bilen hereket platforma ukyplaryňyzy doly synap görer.

Başlyk tertibi: Iň oňat wagtyňyzy yzarlamak üçin sagat belligi bilen, oýnuň başlyklarynyň hersinde oýnaň, şonuň üçin dostlaryňyza we dostlaryňyza deň paýlaşyp, deňeşdirip we başarnyklaryňyzy görkezip bilersiňiz!

SURATLAR

Mighty No. 9 (Inclu ALL DLC) Mugt göçürip almak

Mighty No. 9 (Inclu ALL DLC) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 64-bit ýa-da has täze
  • Prosessor: Intel Core 2 Quad @ 2.8 GHz ýa-da AMD Phenom X4
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: Radeon HD 7770 ýa-da Nvidia GeForce GTX 550 Ti
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows 7 64-bit ýa-da has täze
  • Prosessor: Intel Core i5 @ 3.3 GHz ýa-da AMD Phenom II X6
  • Oryat: 8 GB RAM
  • Grafika: Radeon HD 7950 ýa-da Nvidia GeForce GTX 660 Ti
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMighty No. 9 (Inclu ALL DLC)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMighty No. 9 (Inclu ALL DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

FILESCDN.COM
OWükiziz

FILESCDN.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz