Micro Machines World Series

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mikro maşynlar dünýä seriýasyny mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Rowaýat gaýdyp geldi! “Micro Machines World Series” ýaryş mikro ulaglarynyň tolgundyryjy däli bilen birleşýär epiki topar söweş strategiýalary, gündelik öýüň adatdan daşary interaktiw fonlaryna garşy düzüň! NERF blasteriňizi tutuň, päsgelçilikden gaça duruň we dünýäni alyň! KANUNY OCERLER: Beýlekileriň arasynda ajaýyp aşhana we howuz stoly ýollaryny görkezmek, şeýle hem bag we täze meýdançalar ussahanasy, “Micro Machines World Series” -da 10 ýaryş ýoly we 15 söweş arenasy bar! SÖOLGI INTERAKTIW O PLUNLAR: Teleporterler, katapultlar, ägirt janköýerler we ş.m. has gyzykly goşýar we iki ýaryşyň deň bolmazlygyny üpjün eder! HYZMATDAŞLYK Awtoulag serişdesi: Her biriniň özüne mahsus ýaraglary we başarnyklary, şeýle hem köp sanly özleşdirme mümkinçilikleri bolan ajaýyp kiçi göwrümli ulaglar toplumy! 2-nji hekaýa

Weaponsaraglaryň köpdürliligi, gazanmak üçin interaktiw ýollar, üýtgeşik deriler we mazar markalary! HEMMESI T NEWZE SÖATGI MODULLARY: Uly meýdançalarda 12-e çenli oýunçy, bir aýlawyň ýaryşda ýeňiş gazanmak ýaly kanagatlanarlydygyny subut edýän birnäçe reesim! TEAM-OAYUN: Galan zatlary almak üçin birleşip, oýun üýtgedýän synergiýa! Onlaýn we OFFLINE MULTIPLAYER: Lider tagtalary, yzygiderli kynçylyklar / ýaryşlar, pasyllar, pleýist sanawlary, köp bölüm we ş.m. Köp kömekçi zatlar meýdançalarynda ýerleşdirilýär. Katapultlardan, teleportlardan, ägirt janköýerlerden we beýleki bonuslardan peýdalanyň. Oýun oýnamagyň özboluşlylygy, her ýaryşyň epiki bolmagy we şuňa meňzeş ýaryşlaryň asla bolmazlygydyr. Öňe barýarkaňyz, täze mikromachinler açylar üýtgeşik ukyplar we ýörite ýaraglar. Her bir awtoulag jikme-jik täzelenip bilner. Tizlenmegi ýokarlandyryň, köp top goşuň, ýaraglary güýçlendiriň we ş.m.

 • Reanr
  • Acingaryş

 • Çykan senesi
  2017-nji ýylyň 30-njy iýuny
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Micro Machines World Series Mugt göçürip almak

  Micro Machines World Series Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7, Windows 8, Windows 10-yň 64bit wersiýalary


 • Prosessor:

  Intel Core i5 4690 ýa-da AMD FX 8320


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  8 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GTX 970 ýa-da AMD R9 290X


 • Oýun nädip gurulmalyMicro Machines World Series

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMicro Machines World Series gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz