Metal Gear Solid V The Phantom Pain

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Metal Gear Solid V Phantom Pain Free Download, Kojima Productions tarapyndan işlenip düzülen we çap edilen açyk dünýä gizlin oýny. Konami. 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 we Xbox One üçin dünýäde ýaýradyldy.

“Konami Digital Entertainment” iň soňky bölüm “METAL GEAR SOLID V: The Phantom Pain” bilen “METAL GEAR SOLID V Tejribe” -ni dowam etdirýär. “Fox Engine”, MGSV bilen işleýän iň täze tehnologiýa bilen franşiza üçin täze döwri başlatmak: “Phantom Pain” oýunçylara teklip edilişi ýaly birinji derejeli oýun tejribesini hödürlär. taktiki azatlyk açyk dünýä missiýalaryny ýerine ýetirmek. MGSV wakalaryndan dokuz ýyl soň: GROUND ZEROES we Ene bazasynyň ýykylmagy, akeylan aka Big Boss dokuz ýyllyk komadan oýanýar. 1984yl 1984-nji ýyl. Sowuk uruş ýadro ýaraglarynyň global krizisi emele getirmegini dowam etdirýär. Ar alyş sebäpli, akeylan täze hususy goşun döredýär we kölege topary XOF-ny yzarlap söweş meýdanyna gaýdyp gelýär. METAL SLUG XX

METAL GEAR SOLID topary söweş psihologiýasy we onuň aýylganç aýlawy bilen meşgullanýanlaryň zalymlygy ýaly ýetişen mowzuklary hyjuwly öwrenmegi dowam etdirýär. Açyk dünýä dizaýny, fotorealistik wizual wepalylygy we aýratynlyklara baý oýun dizaýny bilen ýylyň iň köp garaşylýan oýunlaryndan biri MGSV: The Phantom Pain, kinematiki hekaýalary, agyrlygy üçin oýun pudagynda esasy bellikleriň biri hökmünde yz galdyrar. mowzuklar we çuňňur taktiki oýun.

 • “Açyk dünýä” oýun dizaýny, oýunçylara missiýalara we umumy oýnuň gidişine nädip çemeleşmelidigi barada ahyrky erkinlige mümkinçilik berýär
 • “Fox Engine” fotorealistik grafikany, oýlanyşykly oýun dizaýnyny we täze nesil oýun önümçiliginiň hilini üpjün edýär
 • Umumy işlemegi we oýna girişi ýokarlandyrmak üçin konsollardan başga tejribäni beýleki enjamlara geçirýän onlaýn birikme.
 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry
 • Öndüriji
  • Kojima Productions

 • Neşirçi
  • Konami

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64 bitli OS zerur)


 • Prosessor:

  Intel Core i5


 • Ram:

  6-8 GB


 • Saklama:

  28 Gb boş ýer


 • Grafika kartasy:

  NVIDIA GeForce GTX 760


 • Oýun nädip gurulmalyMetal Gear Solid V The Phantom Pain

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMetal Gear Solid V The Phantom Pain gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz