Men of War Assault Squad 2 Build 4809408

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Erkekleriň söweş hüjüm topary 2 Mugt göçürip almak, hakyky wagt taktikasy we real wagt strategiýasy oýny Ikinji jahan urşy. 2011-nji ýyldaky “Erkekler: Assault Squad” oýnunyň dowamy. Oýunyň irki giriş wersiýasy 2014-nji ýylyň 20-nji martynda çykdy. 2014-nji ýylyň 15-nji maýynda doly çykdy.

Uruş erkekleri: Assault Squad 2-de oýunçylary aşa tank söweşinden alyp barýan täze ýeke oýunçy stilindäki gapma-garşylyk usullary bar öldüriji mergen gizlin tabşyryklary. Serkerdeler indi dürli täze 1v1 - 8v8 kartalarynda garşydaşlara garşy durup bilerler. Ajaýyp kartalarda ullakan söweşler üçin döredilen täze ekstremal oýun rejesi bar bolsa-da, söweşleri hakykatdanam durmuşa geçirmek.

Bu täze “Assault Squad” oýny, oýunçylaryň ýokary islegine aýratyn üns bermek bilen, möhüm oýun dwigateli we wizual gowulaşmalar getirýär. Tiz uglerod gerek

 • Ösen köp ýadro goldawy
 • Ösen kölegeli tehnologiýa
 • Her bölümi 3-nji adam atyjy ýaly oýnaň
 • Interfeýs we AI gowulaşmalary, şol sanda birlik öldürmek sanlary we toparyň nyşan maglumatlary
 • Täze köp oýunçy interfeýsi

Uruş erkekleriniň Deluxe neşiri: Assault Squad 2 oýnuň iň abraýly görnüşi. Iň beýikleriň biri hökmünde bagyşlanan goldawyňyzy görkeziň onlaýn serkerdeler üýtgeşik interfeýs elementleri we has çalt tejribe toplamak bilen.

 • Esasy menýu nyşany üçin bäş ýyldyzly umumy lentany alyň
 • Üýtgeşik bäş ýyldyzly umumy üstünlik alyň
 • Duşuşykda hemmelere görünýän pleýer awataryňyz üçin ýörite nyşan alyň
 • Ajaýyp alyň HUD gabat gelýän oýunlary ýazga alanda we ýazga alýan element
 • Bölümleri has çalt açmak üçin köp oýunçydaky ähli toparlara azajyk XP güýç alyň
 • Reanr
  • Hereket
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2014-nji ýylyň 15-nji maýy
 • Öndüriji
  • Digitalmindsoft

 • Neşirçi
  • Digitalmindsoft

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Men of War Assault Squad 2 Build 4809408 Mugt göçürip almak

  Men of War Assault Squad 2 Build 4809408 Mugt göçürip almak

  Men of War Assault Squad 2 Build 4809408 Mugt göçürip almak

  Men of War Assault Squad 2 Build 4809408 Mugt göçürip almak

  Men of War Assault Squad 2 Build 4809408 Mugt göçürip almak

  Men of War Assault Squad 2 Build 4809408 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  64bit - Windows 7, 8, 10


 • Prosessor:

  Intel goşa ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Oýun nädip gurulmalyMen of War Assault Squad 2 Build 4809408

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMen of War Assault Squad 2 Build 4809408 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz