Memoirs of a Battle Brothel (v1.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: “Bakylyk ýatlamasy” LLC

Neşirçi: TinyHat studiýalary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 22-nji marty

Reanr: RPG, Simulýasiýa, ýalaňaçlyk, Anime

Söweş jelephanasynyň ýatlamalary uly ýaşly (NSFW), adaty ruçka-kagyz rol oýnamak oýunlaryndan ruhlanan, kyssa esasly, taktiki öwrüm esasly RPG!

Aýallaryň owadan we ölümli bolan Courtesan Gildine hoş geldiňiz. Oýunçylar Fasilitator roluny öz üstüne alýarlar: Gildiň hyzmatynda bölek dolandyryjy, hakyna tutma we erkin agent. Öz “Guild Hall” -a ýolbaşçylyk ediň, “MoonFall” adasyndaky şäher-döwleti öwreniň, beýleki toparlar bilen gatnaşyklary ösdüriň, syrlary açyň we şeýle islegli bolsaňyz, Gild aýal-gyzlarynyň hödürleýän zatlaryna baş goşuň.

Öz häsiýetiňizi dörediň: Düşünjäňizi, maksatlaryňyzy we başgalary saýlaň!

Başarnyklaryňyzy we başarnyklaryňyzy optimizirläň: Dört dürli synp, sekiz kiçi synp!

Jelephanany dolandyrmak: Desgalary goşuň ýa-da täzeläň, işgärleriňiz üçin täze täzelenmeler guruň!

Stokary derejeli diplomatiýa gatnaşyň: Toparlar siziň hereketleriňize reaksiýa bildirýärler!

Esasy aýratynlyklar:

  • Adanyň iň uly jenaýat sindikatyna goldaw beriň
  • Daşary ýurt hakyna tutma kompaniýasy bilen güýçlere goşulyň
  • Şäheriň hüşgärleriniň kömegi bilen meşhur serial ganhoryny awlaň
  • Güýçli daşary ýurt gullugy tarapyndan gizlenen gadymy dildüwşige giriň

SURATLAR

Memoirs of a Battle Brothel (v1.0) Mugt göçürip almak

Memoirs of a Battle Brothel (v1.0) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 98, XP, Vista, 7, 8, 10
  • Prosessor: Intel Pentium III 800 MGs
  • Oryat: 512 MB RAM
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMemoirs of a Battle Brothel (v1.0)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMemoirs of a Battle Brothel (v1.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz