MELTY BLOOD TYPE LUMINA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu toplumda MELTY GAN: TYPE LUMINA oýny, şeýle hem MELTY GAN ARCHIVES mazmuny bar. Şol bir zadyň birnäçe nusgasyny satyn almazlyk üçin seresap boluň. Irki satyn alyş bonuslary: Goşmaça mazmun: Arcueid tegelek bildirişler Bu bonuslary 28-nji oktýabr, 05:59 (PDT) çenli mugt göçürip alyp bilersiňiz. Soňra bonuslar, oýun haçan satyn alnandygyna garamazdan, 28-nji oktýabrda sagat 06: 00-dan (PDT) tölegli DLC görnüşinde elýeterli bolar. Oýun jikme-jiklikleri Melty Blood täzeden döreýär. Bu, TYPE-MOON-yň wizual romantiki romany Tsukihime esaslanýan 2D söweş oýunlarynyň tapgyryna iň soňky goşundy. Tsukihime-Gök aýna Aýyň bir bölegi- bilen tanyş gahrymanlar bilen oýnan dramatiki söweşlerde perde ýene bir gezek ýokarlanýar. Täze hekaýalar, wizuallar we keşpler Tsukihime-Gök aýna Aýyň bir bölegi bolan ssenariýa ýazyjysy Kinoko Nasudan täze MELTY GAN dünýäsini öwreniň. Her bir gahryman üçin üýtgeşik hekaýa wakalary, her bir oýny öz tejribesini berýär, umumy tejribä goşýar. Wizuallar HD grafikasy bilen täzelendi we ýörite hüjümler üçin A-1 Suratlar tarapyndan animasiýa yzygiderliligini öz içine alýar.

Dialog doly seslenýär we haýsy gahrymanlaryň söweşe getirilendigine baglylykda üýtgeýär we gahrymanlaryň şahsy gatnaşyklary barada has giňişleýin düşünje berýär. Ikoniki söweş ulgamlary “Aerial Combos”, “Shields”, “Magic Circuit”, “Arc Drives” we “Last Arcs” ýaly häsiýetli “Melty Blood” mehanikasyny, şeýle hem “Aý Skill” ulgamyndaky birnäçe täze güýçli usullary ulanyň. Munuň üstesine-de, güýçli söweşleri birneme dolandyrmak üçin täze bir ýönekeý dolandyryş ulgamy ornaşdyryldy, şol bir wagtyň özünde tejribeli weteranlara-da, täze oýunçylara-da Melty Gan dünýäsinden doly lezzet almaga mümkinçilik berýän deňagramlylygy saklamak. Söweş üçin adyňyzy, profil nyşanyňyzy we häsiýet eşikleriňizi düzüň. Olary hatda onlaýn oýunlarda hem ulanyp bolýar! Galereýada wizuallary, kinematikany, aýdym sazlaryny, sesleri, piksel sungatyny we başgalary ýygnaň. Hatda TYPE-MOON atlaryna birikdirilen suratkeşleriň döreden myhman suratlaryna göz aýlap bilersiňiz.

Her janyna kast etmek üçin öz oýnuňyz bilen çemeleşiň. Duşmanlar tarapyndan görünmeýän derejelerden sessiz-üýnsüz geçmek ýa-da agressiýaňyza jogap berenlerinde duşmanlara hüjüm etmek üçin kölegäni we sesiňizi peýdalanyň. Çeýe söweş ulgamy, derejelerden geçip, nyşanalaryňyzy ibermek bilen öz ukyplaryňyzy, adatdan daşary güýçleri we enjamlary döredijilikli birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Oýun stiliňizi kesgitlemek üçin gowulaşdyryň we täzeläň. Gizlin çemeleşmek üçin teleport, haýsydyr bir jandara eýe bolmak ýa-da birkemsiz jezalandyrmak üçin wagtyňy bes etmek! Adatdan daşary ukyplar we ýaraglar toplumyny birleşdirmek, päsgelçilikleri ýeňip geçmegiň we nyşanalary ýok etmegiň has köp ýollaryny açýar. Oýunyň kämilleşdiriş ulgamy ölüm howply täze ukyplary we hilegär enjamlary özleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Beýlekilerden tapawutlylykda şäher “Half-Life 2” sungat re directorissýory Wiktor Antonow tarapyndan göz öňünde tutulan özboluşly dünýä giriň. Arkane we Bethesda size senagat bilen adatdan daşary çaknyşyp, hyjuw bilen galyň atmosfera döredýän gaty bir şäher getirýär. Dünýä açmak seniňki.

SURATLAR

MELTY BLOOD TYPE LUMINA Mugt göçürip almak

MELTY BLOOD TYPE LUMINA Mugt göçürip almak

MELTY BLOOD TYPE LUMINA Mugt göçürip almak

MELTY BLOOD TYPE LUMINA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5, 3.2 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 680 / Radeon HD 7970
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 12 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMELTY BLOOD TYPE LUMINA

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMELTY BLOOD TYPE LUMINA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz