Megaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Süýji suw joşguny üçin ilkinji “Deluxe Expansion” Megaquarium. Süýji suwlary öwrenmek we öwrenmek üçin täze gurşaw goşýar!

Täze ýaşaýjylaryňyz

Taryhdan öňki Arapaýmadan meşhur Piranha çenli, Süýji suw joşguny tapmak üçin täze görnüşlerden doly. Öwrenmek we ýerine ýetirmek üçin täze suw basmak talaplaryny öwrenmek üçin täze ideg talaplary bar. Floüzýän örtükden başlap, agaç agajyna çenli, ýaşaýjylaryňyzyň zerur zatlaryny üpjün etmek hatda tejribeli kurator üçinem kynçylyk çeker!

Tohumçy boluň

Ilkinji gezek Megaquarium Taryh, akwariumyňyzda çaga haýwanlaryny ösdürip ýetişdirip bilersiňiz. Noöne ýalňyşmaň, her haýwanyň özboluşly köpeltmek talaplaryny ýerine ýetirmek aňsat iş däl. Soňra ýaşlary ösdürip ýetişdirmek, kynçylyklardan doly we hemişe ünsüňizi talap edýän iş.

Taýýar, düz, gibridleşdir!

Käbir görnüşler hatda gibridlenip bilner. Saýlanyp köpeltmek arkaly öz stiliňizi görkezýän reňk we nagyş kombinasiýalaryny döredip bilersiňiz.

PH bilen tanyşdyrmak

Bu ýeterlik däl bolsa, käbir haýwanlar bakda belli bir pH saklamagy talap eder. Muny passiw çeşmelerden paýhasly ulanmak bilen kanagatlandyrarsyňyzmy? Ora-da maşynlara agyr götermeklige rugsat berersiňizmi? Saýlamak saňa bagly.

Garnituralar we afişalar

Garnituralar akwariumy optimizirlemek üçin arsenalyňyzda täze gural. Güýçli bonuslar üçin işgärleriňizde enjamlaşdyryň, ýöne üns bilen saýlaň, bir gezekde diňe bir aksessuar enjamlaşdyrylyp bilner.

Akwariumyňyzyň töweregine maglumat afişalaryny ýerleşdirip, faktlary we gyzykly zatlary ýaýratyň. Olaryň gymmaty birleşdirilen tankyň mazmunyna baglydyr, şonuň üçin eksponatlaryňyzy paýhasly dizaýn ediň.

Süýrenijiler we täze tanklar

Pyşbagalar we gargalar ýaly süýrenijiler suw bilen bir hatarda ýer talap edýärler. Bagtymyza, bu zerurlygy kanagatlandyrýan täze tank dizaýnlary bar.

Şol bir wagtyň özünde, myhmanlaryňyzy tolgundyryjy täze garaýyş bilen gyzyklandyrmak bilen, akwariumyň dürli ýerlerini birleşdirmek üçin asma platformalary bolan tanklar ulanylyp bilner!

Süýji suw master klassy

Süýji suwuň hödürleýän ähli zatlaryny öwreniň Süýji suw joşguny kampaniýasy. Her bir wezipe, täze goşmaçalardan has köp peýdalanmak we oýny täze usullar bilen öwrenmek üçin size kynçylyk döreder.

Aýratynlyklary

 • Süýji suwa gönükdirilen kampaniýada 5 dereje
 • 30 süýji suw görnüşi
 • 7 sany täze tank
 • Işgärleriňizi enjamlaşdyrmak üçin 4 esbap
 • Bezeg, ösümlikler, enjamlar we afişalar ýaly onlarça täze zatlar
 • Akwariumyňyzyň “täze” görünmegi üçin 4 sany täze boýag

 • Oýunyň ady: Megaquarium: Süýji suw joşguny - Deluxe giňelmesi
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1315300/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/megaquarium/result/
 • Reanr: Indi, simulýasiýa, strategiýa
 • Öndüriji: Iki gezek tegelek
 • Neşirçi: Iki gezek tegelek
 • Ulanyjy reýtingi:🡹95 🡻1 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 4 Iýun, 2020

Megaquarium Süýji suw joşguny v2.2.3g-rG

SIZE: 313 MB


SURATLAR

Megaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG Mugt göçürip almak

Megaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG Mugt göçürip almak

Megaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG Mugt göçürip almak

Megaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 bit
 • Prosessor: Intel Core i5-4690 ýa-da AMD Ryzen 7 2700U
 • Grafika: GeForce GTX 560 ýa-da AMD Radeon HD 7770

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Diller:Iňlis, fransuz, nemes, ispan - ispan, polýak, rus, ýönekeýleşdirilen hytaý, portugal - Braziliýa, italýan, ýapon


Oýun nädip gurulmalyMegaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMegaquarium Freshwater Frenzy v2.2.3g-rG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz