Mega Man X Legacy Collection

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Meşhur Mega Man X seriýasy gaýdyp gelýär! Klassiki söweş roboty Mega Man-nyň güýçli mirasdüşeri Mega Man X ýaly oýnaň - ýatdan çykmajak dört atda Maweriks ady bilen tanalýan dürli ölümli başlyklar bilen söweşýär. “Mega Man X Miras” ýygyndysynda rowaýata öwrülen 16 bitli atlar we 32 bitli döwre çenli gyzykly çykyş: Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3 we Mega Man X4. Gahryman robot Maweriksi düşürip, ýaraglaryny ogurlanda güýçlenýär we tolgundyryjy, çalt söweş tejribesi üçin diwara böküp bilýär. “Mega Man X Miras” ýygyndysy täze aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. Iki söweşde iki sany öldüriji başlyga garşy oýnaýan täze “X Challenge” re modeiminde başarnygyňyzy barlaň. Seýrek önümçilik sungaty, nusgawy önümleriň kataloglary, nostalgiki reklamalaryň sanawy we başgalar bilen doldurylan ullakan muzeýi öwreniň.

Meşhur Mega Man X seriýasy gaýdyp gelýär! Klassiki söweş roboty Mega Man-nyň güýçli mirasdüşeri Mega Man X ýaly oýnaň - ýatdan çykmajak dört atda Maweriks ady bilen tanalýan dürli ölümli başlyklar bilen söweşýär. “Mega Man X Miras” ýygyndysynda rowaýata öwrülen 16 bitli atlar we 32 bitli döwre çenli gyzykly çykyş: Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3 we Mega Man X4. Gahryman robot Maweriksi düşürip, ýaraglaryny ogurlanda güýçlenýär we tolgundyryjy, çalt söweş tejribesi üçin diwara böküp bilýär. “Mega Man X Miras” ýygyndysy täze aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. Iki söweşde iki sany öldüriji başlyga garşy oýnaýan täze “X Challenge” re modeiminde başarnygyňyzy barlaň.

Seýrek önümçilik sungaty, nusgawy önümleriň kataloglary, nostalgiki reklamalaryň sanawy we başgalar bilen doldurylan ullakan muzeýi öwreniň. Gahryman robot Maweriksi düşürip, ýaraglaryny ogurlanda güýçlenýär we tolgundyryjy, çalt söweş tejribesi üçin diwara böküp bilýär. “Mega Man X Miras” ýygyndysy täze aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. Iki söweşde iki sany öldüriji başlyga garşy oýnaýan täze “X Challenge” re modeiminde başarnygyňyzy barlaň. Seýrek önümçilik sungaty, nusgawy önümleriň kataloglary, nostalgiki reklamalaryň sanawy we başgalar bilen doldurylan ullakan muzeýi öwreniň. X7-iň näme üçin şu wagta çenli döredilen iň erbet Mega Man X oýny hökmünde abraýynyň bardygy tiz belli bolar. Birinjiden, kampaniýanyň esasy bölegi üçin Mega Man X ýaly oýnap bilmersiňiz.

SURATLAR

Mega Man X Legacy Collection Mugt göçürip almak

Mega Man X Legacy Collection Mugt göçürip almak

Mega Man X Legacy Collection Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: WINDOWS® 7 (64bit)
 • Prosessor: Intel® Core ™ i3 550 3.2GHz ýa-da AMD ekwiwalent ýa-da has gowy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 660 ýa-da ATI Radeon ™ HD 7850
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklamak: 7 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyMega Man X Legacy Collection

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMega Man X Legacy Collection gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!