Martian Potato-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Galaktiki hökümet sizi täze ýerleri öwrenmäge iberdi. Oba hojalygyna laýyk bir planetany açan adamyň agyr ýüki size düşer. Emma bu planetada ýaşaýan ýeke-täk adam dälsiňiz. Her dürli zyýan berijiler sizi saklamaga synanyşarlar. Ammarlary we ammarlary dolduryň, zyýan berijileri ýok ediň we astro daýhanyň buýsançly adyna töhmet atmaga het etme!

Aýratynlyklary: [/ h2]
Oba hojalygy üçin zerur gurallaryň dürli görnüşleri.
Fermer hojalygyňyzy zyýanly hüjümlerden goramak üçin ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek we haýwanlardan goramak strategiýaňyzy göz öňünde tutuň.
Öz yglan edijiňizi saýlaň: Isleýşiňiz ýaly aýal ýa-da erkek.
Dürli parametrleri bolan dürli zyýan berijiler, hersine öz çemeleşmäňizi tapyň.
Mars: Başga bir planetadadygyňyzy ýatdan çykarmaň, kislorod derejesine gözegçilik ediň, ýöremegiň täze görnüşini özleşdiriň we Gyzyl planetanyň ýalňyşlyklary bagyşlamaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň!


 • Oýunyň ady: Martian kartoşkasy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1317850/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/martian-potato/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Işläp düzüjiler: Aýazly ganatlar studiýasy
 • Neşirçi: Aýazly ganatlar studiýasy
 • Çykan senesi: 16 Iýun, 2020

Martian Kartoş-PLAZA

SIZE: 3.39 GB


SURATLAR

Martian Potato-PLAZA Mugt göçürip almak

Martian Potato-PLAZA Mugt göçürip almak

Martian Potato-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7,8,10
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Grafika: Nvidia Geforce 820m
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bit

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7,8,10
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Grafika: Nvidia Geforce 920mx
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bit

Oýun nädip gurulmalyMartian Potato-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMartian Potato-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz