Mario Golf Super Rush v1.1.0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mario Golf Super Rush, ýerli ýa-da onlaýn dört oýunçy bilen ýaşyl reňkde uruň we Mario, Şetdaly, Yoshoşi we beýlekiler ýaly Super Mario seriýasyndaky dostlary bilen golf ediň! Reesimler “Standard Golf” -dan kuwwatly “Speed ​​Golf” we tolgundyryjy “Golf” başdan geçirmesine çenli. Pleönekeý hereket ýa-da düwme dolandyryşlary ikisine-de aňsatlaşdyrýar täze oýunçylar we tejribeli sürmek we goýmak Mii häsiýetiňizi meşhur Bonny Greens ýurt klubynda golf tälimine ýazyň we başlangyçdan proýekte geçiň! Paýlar gaty ýokary - siz Wario we Waluijiniň hilelerine, hatda gorkunç başlyklara garşy göreşmeli. Kömelek Patyşalygy synpdaşlaryňyza garşy durarsyňyz we häsiýetiňizi ýokarlandyryň. Öz häsiýetiňizi (we olaryň düzülen statistikalaryny) başga reesimlere hem getirip bilersiňiz.

16 simwoldan birini saýlaň Super Mario seriýasyndan we ýaşyl reňkde birnäçe re inimde! “Standard Golf” -da haýal alyň we ajaýyp görnüşlerden şemally ýabanylara çenli 6 dürli kursda 3-18 deşikden saýlaň. Düşünjeli dolandyryşlar we kursyň egrisine uýgunlaşdyrylan ölçeg ölçegi täze oýunçylara-da, tejribeli taraplara-da sürmegi we goýmagy aňsatlaşdyrýar. Nyşanlarda Mario, Luigi we Şetdaly ýaly Mario Golf weteranlary bar. Paulin we Chargin 'Chuck ýaly gahrymanlar hem ýaşyl reňkde çykyş etmek üçin şu ýere gelýärler. Mario Golfyň esasy oýny: Super Rush, Mario Golf seriýasyndaky öňki ýazgylar bilen deňeşdirilýär. Adaty golf düzgünleriniň üsti bilen, oýunçynyň esasy maksady topy her deşik bilen top bilen almak iň az urgyelýeterli dürli golf klublaryny ulanyp.

içiňize girip biler 60 ikinji gezek, maslahatlar üçin NPC-ler bilen gürleşmek ýa-da islän zadyňyz bilen tapyp boljak zadyňyzy söwda etjekdiklerini anyklamak. Bularyň käbiri has köp ýürek, suwa ýakmak we kämilleşdirilen gylyç. Deňiz kenaryndaky käbir gyrgyçlary öldürmegi gahrymançylyk, bir käse kofe bolsa hazyna hökmünde hasaplasaňyz, bu betbagt NPC-ler üçin gözlegleri hem tamamlarsyňyz. Wagt çäkleri diňe näçeräk edip boljakdygyňyza päsgelçilik döretmeýär, oýny hem edýär enigma. Öýüňiziň ýetip bilmejek ýerleri ýa-da başda ony tamamlamak üçin gaty az wagt bilen mümkin däl ýaly meseleler bolar. Şeýle-de bolsa, alternatiw ugurlary kesgitlärsiňiz, gysga ýollary döredersiňiz we hatda dürli başlangyç ýerlerini tapyň, oýnuň öňüňizde goýýan zatlaryny tamamlamak üçin ýeterlik mümkinçilik açar. Muny Zelda ýaly oýun diýip atlandyrmak birneme jomartlykdyr öýdýärin, ýöne ýeňil tarapda bolsa-da, bu ruhuň bir bölegi bar.

SURATLAR

Mario Golf Super Rush v1.1.0 Mugt göçürip almak

Mario Golf Super Rush v1.1.0 Mugt göçürip almak

Mario Golf Super Rush v1.1.0 Mugt göçürip almak

Mario Golf Super Rush v1.1.0 Mugt göçürip almak

Oýun nädip gurulmalyMario Golf Super Rush v1.1.0

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMario Golf Super Rush v1.1.0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

DATANODES.TO
OWükiziz